Ocena ryzyka kredytowego na przykładzie Banku Nordea

WSTĘP 3

1. POJĘCIE I ROLA KREDYTU W FINANSOWANIU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 6
1.1 Pojęcie kredytu i elementy umowy kredytowej 6
1.2 Funkcje kredytów w gospodarce 11
1.3 Rodzaje kredytów udzielanych przez banki 14
1.4 Znaczenie kredytów w finansowaniu działalności gospodarczej 18

2. RYZYKO W OPERACJACH KREDYTOWANIA 23
2.1 Pojęcie i obszary ryzyka bankowego 23
2.2 Ryzyko kredytowe – definicja i cechy 27
2.3 Klasyfikacja ryzyka kredytowego 31
2.4 Zabezpieczenie przed ryzykiem kredytowym 36

3. PROCEDURY OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO W BANKU KOMERCYJNYM 41
3.1 Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, kryteria i zakres 41
3.2 Ocena przedsięwzięć i identyfikacja ryzyka kredytowego 45
3.3 Analiza dyskryminacyjna przy ocenie ryzyka kredytowego 50
3.4 Kompleksowe systemy oceny ryzyka kredytowego w bankach 54

4. ZASADY OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO W BANKU NORDEA 59
4.1 Procedury obowiązujące w ocenie ryzyka kredytowego w Banku Nordea 59
4.2 Kredytowanie przedsięwzięcia – przykład firmy ALFA 64
4.3 Ocena ryzyka kredytowego w analizowanym przedsięwzięciu 69
4.4 Wnioski z analizy – podjęcie decyzji o warunkach kredytowania 74

ZAKOŃCZENIE 79
ZAŁĄCZNIKI 82
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS TABEL 88