Ocena rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa Kęty S.A.

Wstęp 1
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa ? Grupy Kapitałowej KĘTY S.A. 3
1.1. Sytuacja Firmy 3
1.2. Organizacja prawna 6
1.3. Działalność Grupy Kapitałowej 9
2. Ocena rentowności Grupy Kapitałowej Kęty S.A. 11
2.1. Metody pomiaru wskaźników 11
Wskaźnik 13
Rentowność działalności podstawowej 13
2.2. Ocena wyniku na podstawie rachunku zysków i strat 16
2.3. Analiza wskaźników rentowności 19
2.4. Analiza progu rentowności 23
Koszty stałe 23
Wartościowy 23
próg rentowności 23
Próg rentowności / przychody ze sprzedaży 23
Bibliografia 26
Załączniki 27
Załącznik nr 1 Skonsolidowany bilans 27
Załącznik nr 2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 28