Ocena oferty turystycznej Ustki

Wstęp 3
Rozdział I. Usługi turystyczne jako forma zdobywania klientów 5
1. Definicja usługi turystycznej 5
2. Usługi wycieczkowe 6
3. Usługi hotelarskie 11
Rozdział II. Charakterystyka geograficzno- turystyczna miasta 15
1. Historia rozwoju, położenie i infrastruktura komunalna 15
2. Atrakcyjność turystyczna (walory przyrodnicze i kulturowe, dostępność komunikacyjna, infrastruktura turystyczna) 17
Rozdział III. Ruch turystyczny 24
1. Turyści krajowi – segmentacja rynku 24
2. Turyści zagraniczni – segmentacja rynku 27
Rozdział IV. Przedstawienie produktu turystycznego Ustki 29
1. Produkt związany z wypoczynkiem 32
2. Produkt związany z lecznictwem i rekreacją 35
3. Produkt związany z uprawianiem turystyki kwalifikowanej 37
Rozdział V. Perspektywy rozwoju funkcji turystyczno –uzdrowiskowej Ustki 39
Wnioski końcowe 43
Podstawowe pojęcia 45
Bibliografia 47
Spis tabel i rysunków 50