Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 3

ROZDZIAŁ I. ROLA I ZNACZENIE ANALIZY FINANSOWEJ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM 5
1.1. Rola i zadania analizy finansowej dla przedsiębiorstwa 5
1.2. Przedmiot i użytkownicy analizy finansowej w przedsiębiorstwie 10
1.3. Charakterystyka sprawozdania finansowego 12
1.4. Metody analizy finansowej 23
1.5. Model upadłości i bankructwa przedsiębiorstwa – Model Altmana 26

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA X SP. Z O.O 29
2.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 29
2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 30
2.3. Informacje o podstawowych produktach i usługach przedsiębiorstwa 34
2.4. Jakość oferowanych produktów i usług 37
2.5. Działalność przedsiębiorstwa w aspekcie wymogów ochrony środowiska 39

ROZDZIAŁ III. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH X SP. Z O.O. 41
3.1. Bilans jako podstawowe źródło o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa 42
3.2. Rachunek zysków i strat w systemie oceny finansowej przedsiębiorstwa 46
3.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 49
3.4. Informacja dodatkowa 53
3.5. Analiza wskaźnikowa 54
3.5.1. Wskaźnik płynności finansowej 54
3.5.2. Wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa 55
3.5.3. Wskaźnik oceny stopnia zadłużenia 57
3.5.4. Wskaźnik obrotowości 58
3.6. Weryfikacja kondycji finansowej modelami predykcji upadłości 59

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków 67
Spis tabel 68
Spis wykresów 69