Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Opoczno S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Identyfikacja sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 4
1.2. Metody analizy finansowej 10
1.3. Sprawozdawczość finansowa jako źródło analizy finansowej 14
1.4. Sposób sporządzania analiz 17
1.4.1. Analiza bilansu 18
1.4.2. Analiza rachunku zysków i strat 23

Rozdział II. Analiza przedsiębiorstwa Opoczno S.A. na podstawie bilansu 27
2.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 27
2.2. Istota bilansu 29
2.3. Analiza pionowa bilansu 35
2.3.1. Analiza wielkości i struktury aktywów 35
2.3.2. Analiza wielkości i struktury pasywów 38
2.4. Analiza pozioma bilansu 41

Rozdział III. Analiza przedsiębiorstwa Opoczno S.A. na podstawie rachunku zysków i strat 44
3.1. Istota rachunku zysków i strat 44
3.2. Analiza uzyskanych przychodów 49
3.3. Analiza poniesionych kosztów 51
3.4. Analiza wyniku finansowego 53

Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis tabel 60
Spis rysunków 61