Ocena klimatu inwestycyjnego dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gminie Niepołomice

Wstęp 3

Rozdział I. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w ujęciu teoretycznym 5
1.1. Pojęcie zagranicznych inwestycji bezpośrednich 5
1.2. Eklektyczna teoria ZIB jako próba wyjaśnienia tego zjawiska 9
1.3. Motywy podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich 14

Rozdział II. Klimat inwestycyjny kraju przyjmującego zagraniczne inwestycje bezpośrednie 24
2.1.Istota klimatu inwestycyjnego 24
2.2. Determinanty klimatu inwestycyjnego 27
2.2.1. Czynniki ekonomiczne 27
2.2.2. Czynniki prawne 28
2.2.3. Czynniki polityczne 29

Rozdział III. Skala i struktura zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gminie Niepołomice 43
3.1. Wielkość i struktura napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Małopolski 43
3.2. Analiza wielkości zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gminie Niepołomice 55

Rozdział IV. Ocena klimatu inwestycyjnego w gminie Niepołomice 62
4.1. Klimat inwestycyjny z punktu widzenia zagranicznych inwestorów 62
4.2. Klimat inwestycyjny z punktu widzenia władzy samorządowej (gminy) 64

Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 69