Ocena budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu kętrzyńskiego

Streszczenie 2

Wstęp 3

Rozdział I. System finansowy jednostek samorządu terytorialnego 5
1.1. Miejsce finansów lokalnych w strukturze finansów publicznych 5
1.2. Rozwój dziedziny finansów samorządowych w Polsce 8

Rozdział II. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego 16
2.1. Finansowanie samorządów w Polsce 16
2.2. Kontrola gospodarki finansowej samorządu terytorialnego 20

Rozdział III. Kierunki wydatków jednostek samorządu terytorialnego 25
3.1. Ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków publicznych 25
3.2. Struktura wydatków jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy o finansach publicznych 28
3.3. Charakterystyka prawa zamówień publicznych 32

Rozdział IV. Ocena wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w latach 2014-2016 39
4.1. Wykonanie budżetu powiatu kętrzyńskiego w roku 2014 39
4.2. Wykonanie budżetu powiatu kętrzyńskiego w roku 2015 40
4.3. Wykonanie budżetu powiatu kętrzyńskiego w roku 2016 42
4.4. Ocena wykonania budżetu powiatu kętrzyńskiego w latach 2014-2016 43

Wnioski 45
Podsumowanie 47
Bibliografia 48
Spis tabel i wykresów 51