Ocen działalności zakładu ubezpieczeń na życie na przykładzie PZU Życie S.A.

Wstęp 3

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka działalności ubezpieczeniowej 5
1.1. Geneza ubezpieczeń 5
1.2. Rozwój ubezpieczeń w Polsce 11
1.3. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce 14
1.4. Specyfika działalności zakładów ubezpieczeń na życie 17

Rozdział 2 Ocena sytuacji majątkowo – finansowej zakładu ubezpieczeń na życie
PZU Życie S.A. 22
2.1. Układ bilansu 22
2.2. Analiza struktury aktywów 24
2.3. Analiza struktury pasywów 32
2.4. Badanie sytuacji majątkowo-finansowej na podstawie bilansu 39

Rozdział 3 Wynik finansowy jako źródło informacji o sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń na życie PZU Życie S.A. 49
3.1. Czynniki kształtujące wynik techniczny zakładu ubezpieczeń na życie 49
3.2. Elementy rachunku ogólnego zysków i strat 56
3.3. Analiza i ocena sytuacji finansowej 64

Zakończenie 73
Literatura 75
Pozostałe źródła 76
Spis tabel 77
Spis rysunków 78