Obraz świata w oczach współczesnej młodzieży

praca magisterska z antropologii kulturowej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA NOWOCZESNOŚCI I PONOWOCZESNOŚCI

1.1. Przemiany cywilizacji współczesnej

1.1.1. Istota cywilizacji

1.1.2. Cywilizacja konsumpcji

1.1.3. Transformacja w Europie Środkowo-Wschodniej

1.1.4. Patologie cywilizacji współczesnej

1.2. Istota nowoczesności

1.2.1. Pojęcie nowoczesności

1.2.2. Anomia i porządek społeczny

1.2.3. Transformacja życia codziennego

1.3. Istota ponowoczesności

1.3.1. Ideologia ponowoczesności

1.3.2. Kultura świata ponowoczesnego

1.3.3. Społeczeństwo w świecie ponowoczesnym

ROZDZIAŁ II. TOŻSAMOŚĆ W ŚWIECIE PONOWOCZESNYM

2.1. Bezpieczeństwo a niepokój egzystencjalny

2.1.1. Niepokoje i organizacja życia społecznego

2.1.2. Działania i ramy egzystencjalne

2.1.3. Świadomość i ciało

2.2. Tożsamość jednostki wobec nowoczesności

2.2.1. Tożsamość jednostki

2.2.2. Relacje w świcie nowoczesnym

2.2.3. Ciało wobec samorealizacji

2.3. Style życia i plany życiowe

2.3.1. Istota stylu życia

2.3.2. Oblicza czasu człowieka wobec stylów życia

ROZDZIAŁ III. MŁODZIEŻ W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ

3.1. Charakterystyka współczesnej młodzieży

3.2. Świat w oczach młodzieży

3.3. Antropologia kultury młodzieżowej

ROZDZIAŁ IV. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Przedmiot i cel badań

3.2. Problemy i hipotezy badawcze

3.3. Metody i techniki badań

3.4. Teren i organizacja badań

3.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ V. OBRAZ ŚWIATA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

4.1. Analiza wyników badań

4.2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW