Obraz rodziny w oczach sześcioletniego dziecka

Wstęp 3
Rozdział I. Obraz współczesnej rodziny 5
1.1. Rodzina- zakres pojęciowy 5
1.2. Typy i funkcje rodziny 8
1.3. Opieka rodzinna wobec rzeczywistości współczesnej 12
1.4. Istota rodziny współczesnej 19
1.5. Rodzina współczesna a rodzina tradycyjna 25
Rozdział II. Rodzina w oczach dziecka 29
2.1. Obraz rodziny w oczach dziecka maltretowanego 29
2.2. Obraz rodziny w oczach mieszkańców Domów Dziecka 34
2.3. Postrzeganie rodziny przez dziecko w wieku przedszkolnym 35
2.4. Dziecko i jego postrzeganie miłości rodzicielskiej 41
Rozdział III. Rozwój dziecka sześcioletniego 50
3.1. Obszary zmian rozwojowych sześciolatka 50
3.1.1. Zmiany fizyczne 50
3.1.2. Zmiany w sferze poznawczej 51
3.1.3. Zmiany w sferze emocjonalnej 55
3.2. Rozwój moralny i samoocena 56
3.3. Postrzeganie siebie i innych ludzi 61
3.4. Stosunki między rodzicami a dziećmi 64
3.5. Relacje z rówieśnikami 67
Rozdział IV. Rodzina w opinii dzieci na podstawie wyników badań własnych 70
4.1. Podstawy metodologiczne badań własnych 70
4.1.1. Przedmiot i cel badań 70
4.1.2. Problemy i hipotezy badawcze 71
4.1.3. Metody i techniki badań 76
4.1.4. Charakterystyka próby badawczej 78
4.2. Analiza wyników badań 79
4.2.1. Analiza rysunków dzieci 79
4.2.2. Analiza wyników wywiadu 88
Zakończenie 93
Bibliografia 95
Spis tabel i rysunków 99
Aneks 100