Obligacje jako instrument finansowy w praktyce polskiej

WSTĘP 3

Rozdział I Ogólna charakterystyka obligacji 5

1.1. Obligacje pośród innych papierów wartościowych 5
1.2. Obligacja jako jeden z papierów dłużnych 5
1.3. Uwarunkowania prawne dotyczące obligacji w Polsce. 7
1.3.1. Nowe uregulowania prawne obligacji 9
1.4. Pojęcie obligacji 12
1.5. Konstrukcja obligacji 13
1.6. Zasady emisji obligacji 15
1.7. Rodzaje obligacji 18
1.7.1. Obligacje skarbowe 21
1.7.1.1. Aktywność państwa w zakresie emisji papierów wartościowych 22
1.7.1.2. Obligacje państwowe w Polsce 26
1.7.1.3. Charakterystyka wybranych obligacji skarbowych 29
1.7.2. Obligacje komunalne 42
1.7.3. Obligacje przedsiębiorstw (korporacyjne) 45
1.7.3.1. Obligacje zamienne 46
1.7.3.1.1. Regulacje prawne dot. obligacji zamiennych w Polsce 46
1.7.3.1.2. Istota obligacji zamiennych. 49
1.7.3.1.3. Konwersja obligacji zamiennych na akcje 50
1.7.3.2. Obligacje z prawem pierwszeństwa 51
1.7.3.3. Obligacje z prawem udziału w przyszłych zyskach emitenta (obligacje partycypacyjne) 52
1.8. Obligacje w Internecie 53

Rozdział II Wycena obligacji 56

2.1. Podstawowe charakterystyki 56
2.2. Zwrot z inwestycji 58
2.2.1. Dochodowość obligacji skarbowych 62
2.2.2. Dochodowość obligacji nieskarbowych 67
2.2.2.1. Wycena obligacji zamiennych, a ich cechy 69
2.2.2.2. Wady i zalety obligacji zamiennych w zależności od podmiotu 71
2.3. Ocena ratingowa 74
2.3.1. Ranking obligacji według CERA S.A. 75

Rozdział III – Obligacje w praktyce polskiej 77

3.1. Pozyskiwanie kapitału za granicą 77
3.1.1. Obligacje Brady?ego 77
3.1.2. Euroobligacje rządu polskiego 80
3.1.3. Euroobligacje podmiotów prywatnych 83
3.2. Obligacje w Polsce 85
3.2.1. Obligacje skarbowe 85
3.2.2. Obligacje zamienne 88
3.2.2.3. Wyemitowane obligacje zamienne 89
3.2.3. Obligacje komunalne 94
3.2.3.1. Wyemitowane obligacje komunalne 95
3.3. Działalność domów maklerskich w zakresie obrotu 97
3.4. Działalność GPW S.A. i KDPW S.A. w zakresie obrotu 99

ZAKOŃCZENIE 102

BIBLIOGRAFIA 103