Nowoczesne metody zarządzania

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA ZARZĄDZANIA 4
1.1. Zarządzanie – zakres pojęciowy 4
1.2. Funkcje zarządzania 8
1.3. Instrumenty i reguły zarządzania 11
1.4. Efektywność zarządzania 16

ROZDZIAŁ II. ELEMENTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ 24
2.1. Style kierowania organizacjami 24
2.2. Potencjał społeczny w organizacji 32
2.3. Znaczenie motywacji 36
2.4. Komunikacja w organizacji 38
2.5. Kultura organizacyjna 43

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 45
3.1. Przedmiot i cel badań 45
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 46
3.3. Metody i techniki badań 49
3.4. Organizacja badań 57

ROZDZIAŁ IV. METODY ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE X SP. Z O.O. W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 59
4.1. Charakterystyka firmy X Sp. z o.o. 59
4.2. Analiza wyników badań 61
4.3. Wnioski 73

ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS RYSUNKÓW 81
SPIS TABEL 82
SPIS WYKRESÓW 83
ANEKS 84