Nowoczesne koncepcje logistyki

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota nowoczesnej koncepcji logistyki 4
1.1. Przegląd teoretycznych koncepcji logistyki 4
1.2. Istota nowoczesnej koncepcji logistyki 8
1.3. Zasadnicze aspekty nowoczesnej koncepcji logistyki 12
1.3.1. Logistyka a dystrybucja towarów 12
1.3.2. Logistyka a system 14
1.3.3. Logistyka a zarządzanie i marketing 16
1.3.4. Logistyka a efektywność działania 18
1.3.4. Logistyka a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 20
1.4. Determinanty i kierunki rozwoju logistyki 21
Rozdział II. Charakterystyka firmy produkcyjnej CIECH S.A. 24
2.1. Charakterystyka strukturalno – funkcjonalna firmy 24
2.2. Miejsce logistyki w strukturze firmy 29
2.3.1. Charakterystyka produkcji 32
2.3.2. Charakterystyka zaopatrzenia 37
2.3.3. Charakterystyka dystrybucji 38
Rozdział III. Nowoczesne koncepcje logistyki produkcji w przedsiębiorstwie CIECH 43
3.1. Ocena efektywności procesów logistycznych 43
3.2. Proponowane usprawnienia procesów logistycznych i zabezpieczenia produkcji 45
3.2.1. Benchmarking 46
3.2.2. System Kanban jako narzędzie służące ograniczaniu powierzchni magazynowych 49
3.2.3. Zastosowanie koncepcji JIT i VMI zarządzania zapasami 54
3.3. Efektywność nowoczesnych koncepcji logistyki produkcji 56
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel i rysunków 64