Prace dyplomowe z kierunku: Nieruchomości

prace z zakresu nieruchomości

Plan zarządzania wspólnotą Rypin

I. ANALIZA CELÓW I OCZEKIWAŃ WŁAŚCICIELI 3
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 4
1. Stan prawny nieruchomości i status właścicieli. 4
2. Lokalizacja ogólna – oznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. 6
3. Lokalizacja szczegółowa 7
4. Opis i stan techniczny budynku i budowli. 7
5. Charakterystyka nieruchomości 12
6. Zawartość dokumentacji technicznej 13
7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości. 14
8. Określenie potrzeb remontowych. 15
9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 17
10. Podsumowanie i wnioski. 18
III. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 20
1. Określenie zasięgu rynku. 20
2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania. 20
3. Konkurencyjne nieruchomości. 21
4. Analiza porównywalnych nieruchomości. 22
5. Podsumowanie i wnioski. 24
IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA. 25
1. Przychody i koszty 25
2. Możliwości zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów. 29
3. Potencjalne źródła finansowania. 30
4. Określenie wartości nieruchomości. 30
5. Podsumowania i wnioski. 32
V. ANALIZA STRATEGICZNA 33
1. Mocne i słabe strony nieruchomości. 33
2. Określenie wariantów postępowania. 35
VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA. 39
1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów. 39
2. Wskazanie wariantu optymalnego 45
VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU. 47
VIII. PODSUMOWANIE PLANU I WNIOSKI KOŃCOWE. 48

Rola pośrednika na rynku nieruchomości

1. Pojęcie nieruchomości i rynku nieruchomości 2
1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości 3
1.2. Rynek i otoczenia nieruchomości 6
2. Organizacja i instytucje jako czynnik rynku nieruchomości 11
2.1. Uczestnicy rynku nieruchomości 11
2.2. Marketing relacji na rynku nieruchomości 12
2.3. Rola zarządzającego nieruchomością 15
3. Rola pośrednika na rynku nieruchomości 18
3.1. Zawód pośrednika w Polsce 18
3.1. Czynności zawodowe wykonywane przez pośrednika 20
3.2. Obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji 23

Plan zarządzania nieruchomością (wspólnotą mieszkaniową) Warszawa

I. Wstęp 2
1.1. Cel opracowania planu zarządzania nieruchomością 2
1.2. Cele i oczekiwania właścicieli 3
1.3. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością 4
II. Podstawowe informacje o nieruchomości 6
2.1. Stan prawny nieruchomości 6
2.2. Lokalizacja ogólna – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 6
2.3. Lokalizacja szczegółowa 7
2.4. Opis i stan techniczny budynku 8
2.5. Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i funkcjonalne) 11
2.6. Dokumentacja techniczna 12
2.7. Sposób wykorzystania nieruchomości 13
2.8. Określenie potrzeb remontowych 14
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 15
2.10. Podsumowanie i wnioski 16
III. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 17
3. 1. Określenie zasięgu rynku. 17
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania. 19
3.3. Konkurencyjne nieruchomości 21
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości. 22
3.5. Podsumowanie i wnioski. 23
IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA. 24
4.1. Przychody i koszty 24
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów 26
4.3. Potencjalne źródła finansowania. 26
4.4. Określenie wartości nieruchomości. 27
4.5. Podsumowanie i wnioski 28
5. ANALIZA STRATEGICZNA 30
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 30
5.2. Określenie wariantów postępowania 31
VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA 33
6.1. Ustalenie stopy dyskonta. 33
6.2. Skutki wdrażania poszczególnych wariantów. 34
6.3. Wskazanie wariantu optymalnego 37
VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU 40
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 42

Podatek od nieruchomości

Wstęp 3
Rozdział I. System podatkowy 4
1.1. Istota podatku 4
1.2. Rodzaje podatków 9
1.3. Podatki od nieruchomości w systemie podatkowym 16
Rozdział II. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny jako element systemu opodatkowania nieruchomości 22
2.1. Pojęcie systemu opodatkowania nieruchomości 22
2.2. Charakterystyka podstawowych elementów konstrukcji podatkowych od nieruchomości podatku rolnego i leśnego 26
2.2.1. Podmiot podatków obciążających nieruchomości 26
2.2.2. Przedmiot opodatkowania 27
2.2.3. Podstawa opodatkowania 27
2.2.4. Stawki 30
2.2.5. Tryb i warunki płatności 31
2.2.6. Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości 32
2.3. Cechy wspólne podatków obciążające nieruchomości 35
Rozdział III. Założenia reformy 41
3.1. Podstawowe problemy związane z opodatkowaniem nieruchomości 41
3.2. Przesłanki reformy systemu opodatkowania nieruchomości 46
3.3. Ocena podstawowych założeń reformy opodatkowania nieruchomości 49
3.4. Ocena konstrukcji podatku od nieruchomości na tle ogólnych założeń reformy 54
3.5. Ocena dotychczasowych prac dotyczących reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce 57
3.6. Propozycje zmian obciążających przepisów regulujących podatki obciążające władanie nieruchomością 59
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel 71

Plan zarządzania nieruchomością mieszkalno – usługową Gdynia

Wstęp

• Cel opracowania planu – oczekiwane wyniki właściciela
• Podsumowanie-streszczenie wniosek końcowy

1. Analiza nieruchomości

Opis nieruchomości

1.1 Stan prawny – dane właściciela
1.2 Lokalizacja ogólna
1.3 Lokalizacja szczegółowa
1.4 Opis konstrukcji i stanu technicznego
1.5 Charakterystyka nieruchomości – sposób zarządzania budynek A
1.6 Bieżąca analiza finansowa nieruchomości 1.7 Wpływy i wydatki / przychody i koszty /
1.8 Wartość nieruchomości 1.9 Podsumowanie i wnioski

2. Analiza rynku

Określenie zasięgu i specyfiki rynku

2.1 Analiza regionu i sąsiedztwa
2.2 Analiza nieruchomości porównywalnych
2.3 Zachodzące zmiany tendencje rozwojowe
2.4 Podsumowanie i wnioski

3. Warianty postępowania – Analiza rozwiązań strategicznych

3.1 Przedstawienie wariantów
3.2 Analiza wariantów – skutki wdrożenia
3.3 Ocena wariantów – wskaźniki ekonomiczne
3.4 Wnioski z oceny

4. Podsumowanie planu do wniosku końcowego

4.1 Plan realizacji – marketing
4.2 Harmonogram prac
4.3 Rekomendacje
5. Załączniki

Charakterystyka rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości 4
1.1. Pojęcie nieruchomości i rynku nieruchomości 4
1.1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości 4
1.1.2. Rynek i otoczenia nieruchomości 8
1.2. Cel i obiekt analizy rynku nieruchomości 12
1.3. Zasady zarządzania nieruchomościami 22
1.3.1. Pojęcie zarządu i zarządcy w świetle prawa 22

Rozdział II. Główne obszary zarządzania nieruchomością 26
2.1. Problemy strategiczne w zarządzaniu nieruchomością komercyjną 26
2.2. Specyfika zarządzania i najmu powierzchni komercyjnych 31
2.3. Facility management jako kompleksowe podejście w zarządzaniu nieruchomością komercyjną 37

Rozdział III. Warszawski rynek nieruchomości na tle rynku krajowego 41
3.1. Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce 41
3.2. Rynek nieruchomości komercyjnych w Warszawie 44
3.2.1. Rynek nieruchomości biurowych 44
3.2.2. Rynek powierzchni handlowych i magazynowych 50
3.3. Warszawski rynek inwestycyjny 54

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 63
Spis rysunków 64
Spis zdjęć 65

Plan zarządzania dla nieruchomości wspólnej położonej przy ul. Żytniej w Warszawie

I. WSTĘP
1. Cel, zakres i koncepcja pracy
2. Podstawy prawne procesu zarządzania nieruchomościami
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI
1. Stan prawny nieruchomości (przedmiot i podmiot).
2. Lokalizacja ogólna- przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.
3. Lokalizacja szczegółowa.
4. Opis i stan techniczny budynków i budowli.
5. Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i funkcjonalne).
6. Zawartość dokumentacji technicznej (jej części składowe, miejsce przechowywania itp.)
7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości.
8. Określenie potrzeb remontowych.
9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością.
10. Podsumowanie i wnioski.
III. ANALIZA OTOCZENIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
1. Określenie zasięgu rynku.
2. Klienci –potrzeby, preferencje i upodobania.
3. Konkurencyjne nieruchomości.
4. Analiza porównywalnych nieruchomości.
5. Podsumowanie i wnioski.
IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA
1. Przychody i koszty-specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych.
2. Możliwości zwiększenia przychodów i zmniejszenia KOSZTÓW.
3. Potencjalne źródła finansowania.
4. Określenie wartości nieruchomości.
5. Podsumowanie i wnioski.
V. ANALIZA STRATEGICZNA
1. Mocne i słabe strony nieruchomości.
2. Określenie wariantów postępowania.
VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA
1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów.
2. Wskazanie wariantu optymalnego.
VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ
VIII. PODSUMOWANIE PLANU I WNIOSKI KOŃCOWE

Zarządzanie nieruchomością mieszkaniową

1. Wstęp
2. Zarządzanie nieruchomościami
2.1.Zarządzanie nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
2.2. Pojęcie i klasyfikacja nieruchomości.
3. Charakterystyka nieruchomości mieszkaniowej przy ul. … 10 w Warszawie
3.1.Stan prawny nieruchomości i status właścicieli
3.2.Charakterystyka nieruchomości
3.2.1.Lokalizacja ogólna i otoczenie
3.2.2.Lokalizacja szczegółowa
3.2.3.Opis i stan techniczny
3.2.4. Dokumentacja techniczna budynku
3.2.5. Zużycie techniczne budynku i ocena techniczna
3.2.6 Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości
3.2.7.Ocena stanu estetyczno-porządkowego
4. Obecny sposób zarządzania nieruchomością.
5. Bieżąca analiza finansowa
5.1. Analiza wpływów i wydatków.
5.2. Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości
6. Analiza strategiczna nieruchomości.
6.1.Określenie wariantów postępowania
7. Podsumowanie planu i wnioski końcowe.

Zarządzanie nieruchomością komercyjną

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 5
1. Definicja i proces zarządzania 5
2. Definicja i rodzaje nieruchomości 10
3. Specyfika nieruchomości jako dobra ekonomicznego 16
4. Pojęcie i istota zarządzania nieruchomościami 20
ROZDZIAŁ 2. STRATEGIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 25
1. Istota strategii zarządzania 25
2. Rodzaje strategii zarządzania nieruchomością 30
3. Specyfika zarządzania nieruchomościami komercyjnymi 35
4. Plan zarządzania nieruchomością jako instrument zarządzania strategicznego 46
ROZDZIAŁ 3. PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 53
1. Pojęcie zarządu w świetle prawa 53
2. Definicja prawna zarządzania nieruchomościami 59
3. Definicja prawna zarządcy 63
ROZDZIAŁ 4. STRATEGIA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ KOMERCYJNĄ 70
1. Podstawowe informacje o nieruchomości 70
2. Bieżąca analiza finansowa 78
3. Analiza strategiczna 87
4. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń 92
ZAKOŃCZENIE 102
BIBLIOGRAFIA 104
SPIS TABEL 107
SPIS RYSUNKÓW 108

Plan zarządzania wspólnotą mieszkaniową nieruchomości w Kielcach

1. WSTĘP 3
1.1. Cele i oczekiwania właściciela 3
1.2. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością 4
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 5
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela 5
2.2. Lokalizacja ogólna 5
2.3. Lokalizacja szczegółowa 6
2.4. Opis i stan techniczny budynku 7
2.5. Charakterystyka nieruchomości – dane techniczne i funkcjonalne 9
2.6. Zwartość dokumentacji 12
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości. 12
2.8. Określenie potrzeb remontowych 13
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 15
10. Podsumowanie i wnioski 16
3. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 17
3.1. Określenie zasięgu rynku 17
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania 18
3.3. Nieruchomości konkurencyjne 20
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości 21
3.5. Podsumowanie i wnioski 22
IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA 24
4.1. Wpływy i koszty 24
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów 25
4.3. Określenie wartości rynkowej nieruchomości w stanie istniejącym 26
4.4. Podsumowanie i wnioski 26
V. ANALIZA STRATEGICZNA 27
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 27
5.2. Określenie wariantów postępowania 28
6. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA 30
1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów. 30
2. Wskazanie wariantu optymalnego 35
7. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ 38
8. PODSUMOWANIE DLA WYBRANEGO WARIANTU I WNIOSKI KOŃCOWE 39