Prace dyplomowe z dziedziny: Nieruchomości

prace z zakresu nieruchomości

Plan zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową XXX w Warszawie

1. WSTĘP 3
1.1. Cele i oczekiwania właściciela 3
1.2. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością 4
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 5
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela 5
2.2. Lokalizacja ogólna 6
2.3. Lokalizacja szczegółowa 7
2.4. Opis i stan techniczny budynku 8
2.5. Charakterystyka nieruchomości – dane techniczne i funkcjonalne 11
2.6. Zwartość dokumentacji 13
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości. 13
2.8. Określenie potrzeb remontowych 15
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 17
10. Podsumowanie i wnioski 18
3. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 19
3.1. Określenie zasięgu rynku 19
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania 21
3.3. Nieruchomości konkurencyjne 25
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości 26
3.5. Podsumowanie i wnioski 27
4. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA 28
4.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości 28
4.2. Możliwości zwiększania przychodów oraz zmniejszenia kosztów 30
4.3. Określenie wartości rynkowej nieruchomości w stanie istniejącym 31
4.4. Ustalenie stopy dyskonta 33
4.5. Podsumowanie i wnioski 35
5. ANALIZA STRATEGICZNA 36
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 36
5.2. Określenie wariantów postępowania 36
6. ANALIZA PRZYJĘTYCH WARIANTÓW ROZWIĄZAŃ 39
6.1. Charakterystyka przyjętych wariantów rozwiązań 39
6.3. Analiza porównawcza ze wskazaniem wariantu optymalnego 42
7. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ 44
8. PODSUMOWANIE DLA WYBRANEGO WARIANTU I WNIOSKI KOŃCOWE 45

Rozwój rynku usług pośrednictwa nieruchomościami na przykładzie województwa mazowieckiego

Wstęp 2
Rozdział I. Analiza rynku nieruchomości w województwie mazowieckim 4
Rozdział II. Transakcje kupna – sprzedaży na rynku nieruchomości w województwa mazowieckiego 8
Rozdział III. Rozwój rynku usług pośrednictwa nieruchomościami na przykładzie województwa mazowieckiego 15
3.1. Perspektywa działalności zawodowej w aspekcie kształtowania się rynku nieruchomości 15
3.3. Cechy pośrednika nieruchomości 17
3.2. Współpraca podmiotów z innymi uczestnikami rynku 19
Zakończenie 23
Bibliografia 25
Spis tabel i rysunków 26

Przygotowanie i organizacja biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

WSTĘP 2
1.FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3
1.1.SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO 5
1.2.SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO 7
1.3.DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA WŁASNE NAZWISKO-OSOBA FIZYCZNA 7
2.PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8
2.1.KRAJOWY REJESTR SADOWY/EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8
2.2.URZĄD STATYSTYCZNY-REGON 10
2.3.URZĄD SKARBOWY 10
2.3.1.NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ 10
2.3.2.WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA 11
2.3.3.ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE VAT 12
2.4.ZUS 13
2.5.TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE 14
ZAKOŃCZENIE 16
BIOGRAFIA 17

Podatek od nieruchomości w systemie prawa podatkowego

praca dyplomowa z prawa podatkowego

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. SYSTEM PRAWA PODATKOWEGO 6
1. Podatek jako kategoria ekonomiczna 6
2. Teoretyczno-prawne cechy podatków 9
3. System podatkowy w Polsce 11
4. Organy podatkowe i ich właściwości 19
5. Zobowiązania podatkowe 26

ROZDZIAŁ II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W SYSTEMIE PRAWA PODATKOWEGO 34
2.1. Prawna konstrukcja podatku od nieruchomości 34
2.2. Podmiot i przedmiot opodatkowania 36
2.3. Podstawa opodatkowania 41
2.4. Stawki podatkowe 43

ROZDZIAŁ III. ANALIZA ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PODATKU DOCHODOWEGO OD SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 48
3.1. Omówienie przepisów dotyczących podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości – przepisy dotyczące nieruchomości nabytej do dnia 31.12.2006r 48
3.2. Omówienie przepisów dotyczących podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości – przepisy dotyczące nieruchomości nabytej po dniu 01.01.2007r 51
3.3. Zapłata podatku od sprzedaży nieruchomości 56

ROZDZIAŁ IV. STUDIUM PRZYPADKU 64
4.1. Sprzedaż nieruchomości według przepisów prawnych obowiązujących do dnia 31.12.2006 64
4.1.1 Studium przypadku I 64
4.1.2 Studium przypadku II 64
4.1.3 Studium przypadku III 65
4.2. Sprzedaż nieruchomości wg przepisów prawnych obowiązujących po 1.01.2007 66
4.2.1.Studium przypadku I 66
4.2.2.Studium przypadku II 69

ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS TABEL 77
WYKAZ SKRÓTÓW 78

Analiza finansowa spółdzielni mieszkaniowej

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie i źródło analizy finansowej 6
1.1. Istota analizy finansowej 6
1.2. Analiza sprawozdań finansowych 8
1.3. Analiza wskaźnikowa 11

Rozdział II. Analiza sprawozdań finansowych Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomsku 15
2.1. Analiza aktywów 15
2.2. Analiza pasywów 16
2.3. Analiza rachunku zysków i strat 18

Rozdział III. Analiza wskaźnikowa Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomsku 20
3.1. Badanie płynności finansowej 20
3.2. Stopień zadłużenia 21
3.3. Analiza sprawności działania 22
3.4. Ocena rentowności 23

Zakończenie 24
Bibliografia 25

Plan zarządzania nieruchomością użytkową w Warszawie

I. Wstęp 2
1.1. Cele opracowania planu i oczekiwania właściciela 2
1.2. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością 4
II. Podstawowe informacje o nieruchomości 6
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela (przedmiot, podmiot i obciążenia) 6
2.2. Lokalizacja ogólna 7
2.3. Lokalizacja szczegółowa 8
2.2. Opis i stan techniczny budynku i budowli 9
2.3. Charakterystyka nieruchomości – dane techniczne i funkcjonalne 12
2.4. Zwartość dokumentacji 15
2.5. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 16
2.6. Określenie potrzeb remontowych 17
2.7. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 18
2.8. Podsumowanie i wnioski 19
III. Analiza rynku nieruchomości 21
3.1. Określenie zasięgu rynku 21
3.2. Klienci-potrzeby, preferencje i upodobania 23
3.3. Konkurencyjne nieruchomości 24
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości 25
3.5. Podsumowanie i wnioski 26
IV. Bieżąca analiza finansowa 28
4.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych 28
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów 31
4.3. Potencjalne źródła finansowania 32
4.4. Oszacowanie wartości nieruchomości 32
4.5. Podsumowanie i wnioski 33
V. Analiza strategiczna 35
5.1. Mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia dla nieruchomości 35
5.2. Określenie wariantów postępowania 35
VI. Ocena wariantów postępowania 38
6.1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów 39
6.2. Wskazanie wariantu optymalnego 41
VII. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń 46
VIII. Podsumowanie planu i wnioski końcowe 51
Spis tabel 52

Rynek nieruchomości w Polsce

Wstęp 2
Rozdział 1. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna 4
1.1. Definicja nieruchomości 4
1.2. Klasyfikacja nieruchomości 9
1.3. Specyfika nieruchomości w otoczeniu rynkowym 15
1.3.1. Cechy fizyczne 16
1.3.2. Cechy ekonomiczne 17
1.3.3. Cechy funkcjonalne nieruchomości 20
1.3.4. Cechy instytucjonalne – prawne 22
Rozdział 2. Rynek nieruchomości i podmioty działające na tym rynku 23
2.1. Pojęcie i cechy rynku nieruchomości 23
2.2. Popyt i podaż 27
2.3. Czynniki stymulujące i ograniczające rynek 33
2.4. Podmioty działające na rynku nieruchomości 36
Rozdział 3. Rynek nieruchomości w dobie transformacji ustrojowej 45
3.1. Rola nieruchomości w procesie reform 46
3.2. Rynek nieruchomości w latach dziewięćdziesiątych 48
Rozdział 4. Rynek nieruchomości w Polsce w nowym stuleciu 51
4.1. Uwarunkowania rynku nieruchomości 51
4.2. Struktura rynku nieruchomości w Polsce 52
Zakończenie 59
Bibliografia 61

Ustawowe i umowne zasady zarządzania nieruchomością wspólną

Wstęp 2
Rozdział. I Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych 4
1.1. Istota i pojęcie zarządu 4
1.2. Prawa i obowiązki właścicieli wynikające z ustawy o własności lokali 8
1.3. Powstanie wspólnoty i jej członkowie 15
Rozdział II. Zarząd i administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych 20
2.1. Lokal jako przedmiot odrębnej własności 20
2.2. Wspólnoty małe i duże 25
2.3. Możliwości i konsekwencje wyboru formy zarządu 30
Rozdział III. Warianty zarządzania nieruchomością wspólną 35
3.1. Zarządzanie nieruchomością małą 35
3.2. Zasady i uwarunkowania zarządzanie nieruchomością dużą 38
3.3. Ustanowienie zarządcy przymusowego przez sąd we wspólnocie mieszkaniowej 42
Zakończenie 46
Bibliografia 48

Plan zarządzania nieruchomością [nieruchomość jest wykorzystywana na cele biurowe]

1. WSTĘP    2
1.1. Cel opracowania planu, cele właściciela nieruchomości.    2
1.2. Podstawy prawne:    2
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI    3
2.1. Stan prawny nieruchomości oraz dane właściciela    3
2.2. Lokalizacja ogólna – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego    4
2.3. Lokalizacja szczegółowa    5
2.4. Opis i stan techniczny budynku    6
Przyjęto zużycie techniczne budynku w wysokości 30,37 %    9
2.5. Charakterystyka nieruchomości    9
2.6. Dokumentacja dotycząca nieruchomości    10
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości    10
2.8. Określenie niezbędnych potrzeb remontowych    14
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością    15
2.10. Podsumowanie i wnioski    16
3.2. Klienci – ich oczekiwania i preferencje    18
3.3. Konkurencyjne nieruchomości    18
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości    21
3.5. Podsumowanie i wnioski    22
4. BIEŻĄCA  ANALIZA   FINANSOWA  NIERUCHOMOŚCI    24
4.1. Analiza finansowa ostatnich dwóch lat    24
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów    28
4.3. Potencjalne źródła finansowania    28
4.4. Oszacowanie wartości nieruchomości    28
4.5. Podsumowanie    29
5. ANALIZA STRATEGICZNA    31
5.1. Analiza SWOT    31
5.2. Określenie wariantów postępowania    33
6. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA    39
6.1. Ustalenie stopy dyskonta    39
6.3. Wskazanie wariantu optymalnego    43
8. PODSUMOWANIE PLANU I WNIOSKI KOŃCOWE    46

Transakcje kupna – sprzedaży i udział pośredników na rynku nieruchomości

Wstęp    2

Rozdział I.
Transakcje kupna – sprzedaży i udział pośredników na rynku nieruchomości w województwa mazowieckiego    4

Rozdział II.
Rozwój rynku usług pośrednictwa nieruchomościami na przykładzie województwa mazowieckiego    15
3.1. Perspektywa działalności zawodowej w aspekcie kształtowania się rynku nieruchomości    15
3.2. Cechy pośrednika nieruchomości    21
3.3. Współpraca podmiotów z innymi uczestnikami rynku    22

Zakończenie    27
Bibliografia    29
Spis tabel i rysunków    30