Prace dyplomowe z dziedziny: Nieruchomości

prace z zakresu nieruchomości

Plan zarządzania wspólnotą mieszkaniową nieruchomości w Kielcach

1. WSTĘP 3
1.1. Cele i oczekiwania właściciela 3
1.2. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością 4
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 5
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela 5
2.2. Lokalizacja ogólna 5
2.3. Lokalizacja szczegółowa 6
2.4. Opis i stan techniczny budynku 7
2.5. Charakterystyka nieruchomości – dane techniczne i funkcjonalne 9
2.6. Zwartość dokumentacji 12
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości. 12
2.8. Określenie potrzeb remontowych 13
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 15
10. Podsumowanie i wnioski 16
3. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 17
3.1. Określenie zasięgu rynku 17
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania 18
3.3. Nieruchomości konkurencyjne 20
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości 21
3.5. Podsumowanie i wnioski 22
IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA 24
4.1. Wpływy i koszty 24
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów 25
4.3. Określenie wartości rynkowej nieruchomości w stanie istniejącym 26
4.4. Podsumowanie i wnioski 26
V. ANALIZA STRATEGICZNA 27
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 27
5.2. Określenie wariantów postępowania 28
6. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA 30
1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów. 30
2. Wskazanie wariantu optymalnego 35
7. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ 38
8. PODSUMOWANIE DLA WYBRANEGO WARIANTU I WNIOSKI KOŃCOWE 39

Wycena nieruchomości

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Rodzaje nieruchomości ich cechy i funkcje 4
1. Rodzaje i definicja nieruchomości 4
2. Cechy i funkcje rynku nieruchomości 8
3. Określenie wartości nieruchomości 20
ROZDZIAŁ II. Szacowanie nieruchomości 25
1. Zasady wyceny nieruchomości 25
2. Proces wyceny 28
3. Metodologia wycen nieruchomości 32
3.1. Podejście porównawcze 34
3.2. Podejście dochodowe 40
3.3. Podejście kosztowe 42
3.4. Podejście mieszane 46
ROZDZIAŁ III. Operat szacunkowy 48
1. Określenie nieruchomości i zakres wyceny 48
2. Podstawy formalne i materialno – prawne wyceny 50
3. Stan przedmiotu wyceny 50
3.1. Stan prawny 50
3.2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 51
3.3. Charakterystyka nieruchomości 52
4. Sposób wyceny 54
4.1. Uwarunkowanie prawne 54
4.2. Wybór podejścia 55
5. Analiza i charakterystyka rynku 56
6. Określenie wartości rynkowej 57
6.1. Procedura wyceny metodą korygowania ceny średniej 58
6.2. Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego za pomocą metody porównywania parami 60
6.3. Wycena nieruchomości przy wykorzystaniu mierników statystycznych 65
6.4. Metoda stawki szacunkowej gruntów 68
PODSUMOWANIE 70
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 75
ZAŁĄCZNIKI 76

Plan zarządzania budynkiem mieszkalno-usługowym w Warszawie

1. Wstęp 3
2. Stan prawny nieruchomości 3
3. Lokalizacja nieruchomości 4
4. Charakterystyka nieruchomości 5
4.1. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 7
4.2. Niezbędne remonty, modernizacje i inwestycje 8
4.3. Zarządzanie i użytkowanie nieruchomości 9
4.4. Podsumowanie i wnioski 9
5. Analiza rynku nieruchomości w Warszawie 9
5.1. Klienci – potrzeby i preferencje 10
5.2. Analiza sąsiedztwa i nieruchomości konkurencyjnych 11
5.2.1. Obiekty handlowo-usługowe 12
5.3. Podsumowanie i wnioski 12
6. Bieżąca analiza finansowa 13
6.1. Analiza finansowa za lata 2013 – 2015 13
6.2. Finansowanie remontów i modernizacji w analizowanym okresie, a także potencjalne źródła finansowania 14
6.3. Ustalenie wartości rynkowych lokali użytkowych 20
6.3.1. Wycena powierzchni sklepowej: 20
6.3.2. Ustalenie stopy dyskonta 20
6.4. Podsumowanie i wnioski 21
7. Analiza strategiczna 22
7.1. Analiza SWOT nieruchomości 22
7.2. Warianty postępowania 22
8. Ocena wariantów 23
8.1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów 23
8.2. Prognoza na lata 2016-2018 24
9. Plan realizacji wariantu II 28
9.1. Zagrożenia i działania naprawcze 28
9.2. Plan prac modernizacyjno – remontowych 28
10. Podsumowanie planu 29
11. Zastrzeżenia 30

Analiza rynku nieruchomości na przykładzie domów jednorodzinnych w Poznaniu i okolicach

Wstęp
Rozdział I. Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości
1.1. Podstawowe zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości
1.2. Podmioty działające na rynku nieruchomości
1.3. Cechy rynku nieruchomości
1.4. Rynek nieruchomości a gospodarka
Rozdział II. Rynek nieruchomości w Polsce
2.1. Determinanty rozwoju rynku nieruchomości w Polsce
2.2. Budownictwo mieszkaniowe – rozwój i bariery
2.3. Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w największych miastach Polski
Rozdział III. Analiza stanu ofert domów jednorodzinnych w Poznaniu i okolic
3.1. Prezentacja zasobów budownictwa jednorodzinnego w Poznaniu i okolicy
3.2. Analiza struktury ofert domów
3.3. Czynniki determinujące poziom cen domów w Poznaniu i okolicy
Zakończenie
Bibliografia

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Wstęp 2
1. Obowiązki pośrednika w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami 4
2. Prawa i odpowiedzialność pośrednika w obrocie 6
3. Odpowiedzialność zawodowa pośrednika 7
4. Działania pośrednika na rynku – przyjęcie i promocja oferty 13
5. Pozostałe czynności pośrednika w obrocie 22
6. Umowa w obrocie nieruchomością 24
Zakończenie 28
Bibliografia 30

Plan zarządzania nieruchomością mieszkaniową w Warszawie

I. WSTĘP    3
1. CEL, ZAKRES I KONCEPCJA PRACY    3
2. PODSTAWY PRAWNE PROCESU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI    4
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI    5
1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI I STATUS WŁAŚCICIELA    5
2. LOKALIZACJA OGÓLNA    6
3. LOKALIZACJA SZCZEGÓŁOWA    6
4. OPIS I STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW I BUDOWLI    7
5. CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI    9
6. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI    11
7. SPOSÓB WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI    12
8. OKREŚLENIE POTRZEB REMONTOWYCH    12
9. AKTUALNY SPOSÓB ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ    14
10. PODSUMOWANIE I WNIOSKI    15
III. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI    17
1. INFORMACJE O MIEJSCOWOŚCI I LOKALNYM RYNKU NIERUCHOMOŚCI    17
2. KLIENCI I ICH POTRZEBY, PREFERENCJE I UPODOBANIA    18
3. INFORMACJE O KONKURENCYJNYCH NIERUCHOMOŚCIACH    19
4. ANALIZA PORÓWNYWALNYCH NIERUCHOMOŚCI.    20
5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI    21
IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA.    22
1. PRZYCHODY I KOSZTY DANEJ NIERUCHOMOŚCI.    22
2. MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA WPŁYWÓW LUB ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW.    23
3. POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA.    24
4. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI.    25
5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.    30
V. ANALIZA STRATEGICZNA.    31
1. ANALIZA SWOT.    31
2. OKREŚLENIE WARIANTÓW POSTĘPOWANIA.    32
VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA    34
1. USTALENIE STOPY DYSKONTA.    35
2. SKUTKI WDRAŻANIA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW.    36
3. WSKAZANIE WARIANTU OPTYMALNEGO.    41
VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU    42
VIII. ZAKOŃCZENIE    43
BIBLIOGRAFIA    44
SPIS TABEL    46

Plan zarządzania nieruchomością

1. Analiza celów i oczekiwań właściciela 2
1.1. Podsumowanie 3
2. Podstawowe informacje o nieruchomości 4
2.1. Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami 4
2.2. Stan prawny nieruchomości 5
2.3. Lokalizacja ogólna 8
2.4. Lokalizacja szczegółowa 8
2.5. Opis i stan techniczny budynku 9
2.6. Dokumentacja techniczna budynku 12
2.7. Niezbędne remonty i modernizacje 14
2.8. Podsumowanie i wnioski 14
3. Analiza rynku nieruchomości 15
3.1. Analiza rynku nieruchomości w większych miastach Polski 15
3.2. Analiza lokalnego rynku nieruchomości 16
3.3. Analiza bezpośredniej lokalizacji 18
3.4. Podsumowanie 21
4. Analiza finansowa nieruchomości 22
4.1. Analiza wpływów i wydatków 22
4.2. Oszacowanie kosztów niezbędnych prac remontowych 26
4.3. Oszacowanie wartości nieruchomości w stanie istniejącym 27
4.4. Możliwość zwiększenia wpływów i obniżenia kosztów eksploatacji 30
4.5. Podsumowanie i wnioski 31
5. Analiza strategiczna 32
5.1. Analiza czynników strategicznych 32
5.2. Charakterystyka przyjętych wariantów 33
5.2.1. Plan realizacji wariantu I 34
5.2.2. Plan realizacji wariantu II 41
5.3. Podsumowanie i wnioski 42

Opracowanie strategicznego projektu zarządzania nieruchomością

Wstęp 3
1. Plan zarządzania nieruchomością jako instrument zarządzania strategicznego 6
2. Cele opracowania planu zarządzania nieruchomością komercyjną i oczekiwania właściciela 15
3. Podstawowe informacje o nieruchomości 25
3.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela (przedmiot, podmiot i obciążenia) 25
3.2. Lokalizacja ogólna – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 26
3.3. Lokalizacja szczegółowa 28
3.4. Opis i stan techniczny budynków i budowli 30
3.5. Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i formalne) 33
3.6. Zawartość dokumentacji technicznej 34
3.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 36
3.8. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 37
3.9. Podsumowanie i wnioski 38
4. Analiza rynku nieruchomości 39
4.1. Analiza makrootoczenia 39
4.2. Analiza sektora działalności 73
4.2.1 Charakterystyka sektora działalności 73
4.2.2. Konkurencyjne nieruchomości 80
4.2.3. Zmiany i trendy popytu i podaży w sektorze. 85
4.2.5. Analiza atrakcyjności sektora według modelu Portera 88
4.2.6. Ocena punktowa atrakcyjności sektora 91
4.3. Podsumowanie i wnioski 94
5. Bieżąca analiza finansowa 96
5.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych 96
5.2. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów 98
5.3. Potencjalne źródło finansowania 99
5.4. Określenie wartości nieruchomości 99
5.5. Podsumowanie i wnioski 102
6. Analiza strategiczna 103
6.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 103
6.2. Określenie wariantów postępowania 112
7. Ocena wariantów postępowania 114
7.1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów 114
7.2. Wskazanie wariantu optymalnego 117
8. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń 120
9. Podsumowanie i wnioski końcowe 122
Bibliografia 126
Spis tabel 129
Spis rysunków 130

Analiza warszawskiego rynku nieruchomości

Wstęp 3
Rozdział 1. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna 5
1.1. Definicja nieruchomości 5
1.2. Klasyfikacja nieruchomości 10
1.3. Specyfika nieruchomości w otoczeniu rynkowym 16
1.3.1. Cechy fizyczne 17
1.3.2. Cechy ekonomiczne 18
1.3.3. Cechy funkcjonalne nieruchomości 21
1.3.4. Cechy instytucjonalne – prawne 23
Rozdział 2. Rynek nieruchomości i podmioty działające na tym rynku 24
2.1. Pojęcie i cechy rynku nieruchomości 24
2.2. Popyt i podaż 28
2.3. Czynniki stymulujące i ograniczające rynek 33
2.4. Podmioty działające na rynku nieruchomości 37
Rozdział 3. Charakterystyka warszawskiego rynku nieruchomości 45
3.1. Warszawa jako centrum lokalizacji biznesowych 45
3.2. Rynek powierzchni biurowych i handlowych w Warszawie 54
3.3. Warszawski rynek mieszkaniowy 62
Rozdział 4. Analiza warszawskiego rynku nieruchomości magazynowo – komercyjnych na podstawie opinii klientów firmy Glob Nieruchomości S.C 68
4.1. Przedmiot i cel badań 68
4.2. Problemy badawcze. Narzędzia i techniki badawcze 72
4.3. Analiza wyników i wnioski własne 74
Zakończenie 88
Bibliografia 91
Spis rysunków 95
Spis tabel 96
Aneks 97

Wycena nieruchomości

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. CECHY I FUNKCJE NIERUCHOMOŚCI 4
1.1. Definicje i rodzaje nieruchomości 4
1.2. Cechy nieruchomości 10
1.3. Funkcje nieruchomości 18
ROZDZIAŁ II. NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT WYCENY W OPARCIU O POLSKIE STANDARDY 26
2.1. Pojęcie i charakterystyka wartości nieruchomości 26
2.2. Definicje, teorie i zasady wyceny 33
2.3. Charakterystyka wyceny – metody i techniki 37
2.4. Cele wyceny nieruchomości 46
2.5. Aspekty prawne wyceny nieruchomości 51
ROZDZIAŁ III. ZASADY WYCENY NA PRZYKŁADACH I MIERNIKI WYCENY 53
3.1. Mierniki wyceny i system prawny 53
3.2. Ocena sprawności wyceny 55
3.3. Analiza i ocena stopnia wyceny 58
ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 75