Prace dyplomowe z kierunku: Nieruchomości

prace z zakresu nieruchomości

Analiza działań marketingowych agencji obrotu nieruchomościami

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek obrotu nieruchomościami 5
1.1. Rynek nieruchomości w Polsce 5
1.1.1. Rozwój rynku nieruchomości i jego ewolucja 5
1.1.2. Tendencje rozwoju 14
1.2. Prawne uwarunkowania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 18
1.3. Struktura biur obrotu nieruchomościami 19

Rozdział II. Firma SBK Nieruchomości działająca pod nazwą handlową AD. Drągowski Nieruchomości 26
2.1. Organizacja agencji nieruchomości SBK Nieruchomości w Poznaniu 26
2.2. Spółka akcyjna AD. Drągowski 28
2.3. Lokalizacja biura 31
2.4. Powierzchnia i standardy wyposażenia 31
2.5. Pracownicy w firmie 32

Rozdział III. Marketing w biurze obrotu nieruchomościami – marketing usług 34
3.1. Usługowy charakter działalności agencji nieruchomości 34
3.1.1. Cechy usług 35
3.1.2. Istota marketingu 37
3.2. Marketing usług 37
3.3. Promocja 39
3.3.1. Public relations 40
3.3.2. Reklama 41
3.3.3. Promocja uzupełniająca (sprzedaży) 43
3.3.4. Sprzedaż osobista 43
3.4. Marketing relacyjny 44
3.4.1. Nowe trendy w marketingu. Marketing oparty na przyzwoleniu 46

Zakończenie 49

Bibliografia 51

Spis tabel 55

Spis rysunków 56

Spis fotografii 57

Załącznik 1 58

Załącznik 2 60

Wpływ infrastruktury technicznej na ceny nieruchomości i gruntów w Otwocku

Wstęp 4

Rozdział I. Charakterystyka Otwocka 6
1.1. Położenie 6
1.2. Warunki demograficzne 12
1.2.1. Analiza demografii Otwocka 12
1.2.2. Bezrobocie 17
1.3 Warunki mieszkaniowe 20
1.4. Infrastruktura 24

Rozdział II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego Otwocka 31
2.1. Uwarunkowania przyrodniczo – krajobrazowe zagospodarowania przestrzennego 32
2.2. Uwarunkowania naturalne zagospodarowania przestrzennego 36
2.3. Uwarunkowania prawne zagospodarowania przestrzennego 37
2.3.1. Przepisy prawa miejscowego 41
2.3.2. Uwarunkowania zewnętrzne 42
2.4. Podstawowe elementy planu zagospodarowania przestrzennego 47

Rozdział III. Wartość nieruchomości 50
3.1. Typy wartości 50
3.2. Wartość rynkowa nieruchomości 51
3.2.1. Standardy międzynarodowe 52
3.2.2. Wartość rynkowa nieruchomości wg przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami 54
3.2.3. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych 55
3.3. Wartość katastralna nieruchomości 58
3.4. Wartość bankowo – hipoteczna nieruchomości 60
3.5. Wartość odtworzeniowa nieruchomości 64

Rozdział IV. Ceny nieruchomości i gruntów a infrastruktura Otwocka 68
4.1. Struktura w własnościowa Otwocka i jej uwarunkowania 68
4.2. Charakterystyka obiektów infrastruktury technicznej w Otwocku 74
4.3. Infrastruktura techniczna a cena nieruchomości 79
4.4. Infrastruktura techniczna a cena gruntów 82
4.5. Wnioski 84

Zakończenie 87
Załącznik I 89
Bibliografia 92
Spis tabel 96
Spis rysunków 97
Spis fotografii 98

Sposoby finansowania budownictwa mieszkaniowego przez bank

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I WPŁYW POLITYKI MIESZKANIOWEJ PAŃSTWA NA ROZWÓJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W POLSCE 6
1.1. DEFINICJA MIESZKANIA I MODELE JEGO UZYSKANIA 6
1.2. FINANSOWANIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 11
1.2.1. Źródła finansowania budownictwa mieszkaniowego 11
1.2.2 Rola państwa w wspieraniu rozwoju budownictwa
mieszkaniowego 14
1.2.3. Miejsce i rola banków w procesie finansowania budownictwa mieszkaniowego 20
1.3. POMOC PAŃSTWA W SPŁACIE NIEKTÓRYCH KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANKI OSOBOM FIZYCZNYM ORAZ SPÓŁDZIELNIOM MIESZKANIOWYM Z PRZEZNACZENIEM DLA PODMIOTÓW INDYWIDUALNYCH 21
ROZDZIAŁ II KREDYT MIESZKANIOWY JAKO FORMA FINANSOWANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZEZ POWSZECHNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI- BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA. 23
2.1 POJĘCIE I FUNKCJE KREDYTU MIESZKANIOWEGO 23
2.2. RODZAJE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I ICH CHARAKTERYSTYKA. 24
2.2.1 Kredyty „starego” portfela: 26
2.2.2 Kredyty „nowego” portfela: 27
2.3 REKONSTRUKCJA OFERTY KREDYTOWEJ PKO BP SA 47
2.3.1 „WŁASNY KĄT” 49
2.3.2 „NOWY DOM” 50
ROZDZIAŁ III OCENA DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ PKO BP SA NA CELE MIESZKANIOWE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI UZYSKANEJ W W/W BANKU. 51
3.1. POZYCJA PKO BP SA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW MIESZKANIOWYCH NA RYNKU KONKURENCYJNYM 51
3.1.1 Zestawienie parametrów kredytów mieszkaniowych 55
3.1.2 Miejsce PKO BP SA u rankingu ofert kredytowych z zakresu budownictwa mieszkaniowego. 57
3.2. SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH KREDYTÓW NA CELE MIESZKANIOWE 59
Zakończenie 71
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 76
SPIS WYKRESÓW 77
Streszczenie pracy 78

Plan zarządzania wspólnotą Rypin

I. ANALIZA CELÓW I OCZEKIWAŃ WŁAŚCICIELI 3
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 4
1. Stan prawny nieruchomości i status właścicieli. 4
2. Lokalizacja ogólna – oznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. 6
3. Lokalizacja szczegółowa 7
4. Opis i stan techniczny budynku i budowli. 7
5. Charakterystyka nieruchomości 12
6. Zawartość dokumentacji technicznej 13
7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości. 14
8. Określenie potrzeb remontowych. 15
9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 17
10. Podsumowanie i wnioski. 18
III. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 20
1. Określenie zasięgu rynku. 20
2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania. 20
3. Konkurencyjne nieruchomości. 21
4. Analiza porównywalnych nieruchomości. 22
5. Podsumowanie i wnioski. 24
IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA. 25
1. Przychody i koszty 25
2. Możliwości zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów. 29
3. Potencjalne źródła finansowania. 30
4. Określenie wartości nieruchomości. 30
5. Podsumowania i wnioski. 32
V. ANALIZA STRATEGICZNA 33
1. Mocne i słabe strony nieruchomości. 33
2. Określenie wariantów postępowania. 35
VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA. 39
1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów. 39
2. Wskazanie wariantu optymalnego 45
VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU. 47
VIII. PODSUMOWANIE PLANU I WNIOSKI KOŃCOWE. 48

Rola pośrednika na rynku nieruchomości

1. Pojęcie nieruchomości i rynku nieruchomości 2
1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości 3
1.2. Rynek i otoczenia nieruchomości 6
2. Organizacja i instytucje jako czynnik rynku nieruchomości 11
2.1. Uczestnicy rynku nieruchomości 11
2.2. Marketing relacji na rynku nieruchomości 12
2.3. Rola zarządzającego nieruchomością 15
3. Rola pośrednika na rynku nieruchomości 18
3.1. Zawód pośrednika w Polsce 18
3.1. Czynności zawodowe wykonywane przez pośrednika 20
3.2. Obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji 23

Plan zarządzania nieruchomością (wspólnotą mieszkaniową) Warszawa

I. Wstęp 2
1.1. Cel opracowania planu zarządzania nieruchomością 2
1.2. Cele i oczekiwania właścicieli 3
1.3. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością 4
II. Podstawowe informacje o nieruchomości 6
2.1. Stan prawny nieruchomości 6
2.2. Lokalizacja ogólna – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 6
2.3. Lokalizacja szczegółowa 7
2.4. Opis i stan techniczny budynku 8
2.5. Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i funkcjonalne) 11
2.6. Dokumentacja techniczna 12
2.7. Sposób wykorzystania nieruchomości 13
2.8. Określenie potrzeb remontowych 14
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 15
2.10. Podsumowanie i wnioski 16
III. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 17
3. 1. Określenie zasięgu rynku. 17
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania. 19
3.3. Konkurencyjne nieruchomości 21
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości. 22
3.5. Podsumowanie i wnioski. 23
IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA. 24
4.1. Przychody i koszty 24
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów 26
4.3. Potencjalne źródła finansowania. 26
4.4. Określenie wartości nieruchomości. 27
4.5. Podsumowanie i wnioski 28
5. ANALIZA STRATEGICZNA 30
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 30
5.2. Określenie wariantów postępowania 31
VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA 33
6.1. Ustalenie stopy dyskonta. 33
6.2. Skutki wdrażania poszczególnych wariantów. 34
6.3. Wskazanie wariantu optymalnego 37
VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU 40
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 42

Podatek od nieruchomości

Wstęp 3
Rozdział I. System podatkowy 4
1.1. Istota podatku 4
1.2. Rodzaje podatków 9
1.3. Podatki od nieruchomości w systemie podatkowym 16
Rozdział II. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny jako element systemu opodatkowania nieruchomości 22
2.1. Pojęcie systemu opodatkowania nieruchomości 22
2.2. Charakterystyka podstawowych elementów konstrukcji podatkowych od nieruchomości podatku rolnego i leśnego 26
2.2.1. Podmiot podatków obciążających nieruchomości 26
2.2.2. Przedmiot opodatkowania 27
2.2.3. Podstawa opodatkowania 27
2.2.4. Stawki 30
2.2.5. Tryb i warunki płatności 31
2.2.6. Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości 32
2.3. Cechy wspólne podatków obciążające nieruchomości 35
Rozdział III. Założenia reformy 41
3.1. Podstawowe problemy związane z opodatkowaniem nieruchomości 41
3.2. Przesłanki reformy systemu opodatkowania nieruchomości 46
3.3. Ocena podstawowych założeń reformy opodatkowania nieruchomości 49
3.4. Ocena konstrukcji podatku od nieruchomości na tle ogólnych założeń reformy 54
3.5. Ocena dotychczasowych prac dotyczących reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce 57
3.6. Propozycje zmian obciążających przepisów regulujących podatki obciążające władanie nieruchomością 59
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel 71

Plan zarządzania nieruchomością mieszkalno – usługową Gdynia

Wstęp

• Cel opracowania planu – oczekiwane wyniki właściciela
• Podsumowanie-streszczenie wniosek końcowy

1. Analiza nieruchomości

Opis nieruchomości

1.1 Stan prawny – dane właściciela
1.2 Lokalizacja ogólna
1.3 Lokalizacja szczegółowa
1.4 Opis konstrukcji i stanu technicznego
1.5 Charakterystyka nieruchomości – sposób zarządzania budynek A
1.6 Bieżąca analiza finansowa nieruchomości 1.7 Wpływy i wydatki / przychody i koszty /
1.8 Wartość nieruchomości 1.9 Podsumowanie i wnioski

2. Analiza rynku

Określenie zasięgu i specyfiki rynku

2.1 Analiza regionu i sąsiedztwa
2.2 Analiza nieruchomości porównywalnych
2.3 Zachodzące zmiany tendencje rozwojowe
2.4 Podsumowanie i wnioski

3. Warianty postępowania – Analiza rozwiązań strategicznych

3.1 Przedstawienie wariantów
3.2 Analiza wariantów – skutki wdrożenia
3.3 Ocena wariantów – wskaźniki ekonomiczne
3.4 Wnioski z oceny

4. Podsumowanie planu do wniosku końcowego

4.1 Plan realizacji – marketing
4.2 Harmonogram prac
4.3 Rekomendacje
5. Załączniki

Charakterystyka rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości 4
1.1. Pojęcie nieruchomości i rynku nieruchomości 4
1.1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości 4
1.1.2. Rynek i otoczenia nieruchomości 8
1.2. Cel i obiekt analizy rynku nieruchomości 12
1.3. Zasady zarządzania nieruchomościami 22
1.3.1. Pojęcie zarządu i zarządcy w świetle prawa 22

Rozdział II. Główne obszary zarządzania nieruchomością 26
2.1. Problemy strategiczne w zarządzaniu nieruchomością komercyjną 26
2.2. Specyfika zarządzania i najmu powierzchni komercyjnych 31
2.3. Facility management jako kompleksowe podejście w zarządzaniu nieruchomością komercyjną 37

Rozdział III. Warszawski rynek nieruchomości na tle rynku krajowego 41
3.1. Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce 41
3.2. Rynek nieruchomości komercyjnych w Warszawie 44
3.2.1. Rynek nieruchomości biurowych 44
3.2.2. Rynek powierzchni handlowych i magazynowych 50
3.3. Warszawski rynek inwestycyjny 54

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 63
Spis rysunków 64
Spis zdjęć 65

Plan zarządzania dla nieruchomości wspólnej położonej przy ul. Żytniej w Warszawie

I. WSTĘP
1. Cel, zakres i koncepcja pracy
2. Podstawy prawne procesu zarządzania nieruchomościami
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI
1. Stan prawny nieruchomości (przedmiot i podmiot).
2. Lokalizacja ogólna- przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.
3. Lokalizacja szczegółowa.
4. Opis i stan techniczny budynków i budowli.
5. Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i funkcjonalne).
6. Zawartość dokumentacji technicznej (jej części składowe, miejsce przechowywania itp.)
7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości.
8. Określenie potrzeb remontowych.
9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością.
10. Podsumowanie i wnioski.
III. ANALIZA OTOCZENIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
1. Określenie zasięgu rynku.
2. Klienci –potrzeby, preferencje i upodobania.
3. Konkurencyjne nieruchomości.
4. Analiza porównywalnych nieruchomości.
5. Podsumowanie i wnioski.
IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA
1. Przychody i koszty-specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych.
2. Możliwości zwiększenia przychodów i zmniejszenia KOSZTÓW.
3. Potencjalne źródła finansowania.
4. Określenie wartości nieruchomości.
5. Podsumowanie i wnioski.
V. ANALIZA STRATEGICZNA
1. Mocne i słabe strony nieruchomości.
2. Określenie wariantów postępowania.
VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA
1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów.
2. Wskazanie wariantu optymalnego.
VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ
VIII. PODSUMOWANIE PLANU I WNIOSKI KOŃCOWE