Prace dyplomowe z kierunku: Nieruchomości

prace z zakresu nieruchomości

Charakterystyka warszawskiego rynku powierzchni mieszkaniowych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. CZYNNIKI DETERMINUJĄCE POPYT NA MIESZKANIA W WARSZAWIE 5
1.1. Charakterystyka geograficzna regionu 5
1.2. Zasoby ludzkie 7
1.3. Rynek pracy 12
1.4. Warszawa jako metropolia 15

ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI DETERMINUJĄCE PODAŻ 18
2.1. Ogólna charakterystyka warszawskiego rynku mieszkaniowego 20
2.2. Wtórny rynek mieszkaniowy 24
2.3. Pierwotny rynek mieszkaniowy 25

ROZDZIAŁ III. PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA RYNKU MIESZKANIOWYM (CHARAKTERYSTYKA) 30
3.1. Inwestorzy 30
3.2. Kredytodawcy 32
3.3. Deweloperzy 32
3.4. Maklerzy 33
3.5. Klasa metropolitarna w przestrzeni Warszawy 34

ZAKOŃCZENIE 46
BIBLIOGRAFIA 48
SPIS TABEL 50
SPIS RYSUNKÓW 51

Spółdzielczość mieszkaniowa a struktura Samorządu Lokalnego na przykładzie miasta Skierniewice

Wstęp 4

Rozdział I. Geneza i istota samorządu lokalnego 5
1.1. Definicja, cechy, funkcje 5
1.2. Zasady funkcjonowania samorządności 8
1.3. Samorząd lokalny w Polsce 11
1.4. Organizacja samorządu lokalnego 14
1.4.1. Struktura samorządu lokalnego 14
1.4.2. Gmina: zadania, władze 15
1.4.3. Powiat: zadania, władze 17
1.4.4. Województwo: zadania, władze 19
1.4.5. Referendum lokalne 20
1.4.6. Mienie komunalne 22

Rozdział II. Spółdzielczość mieszkaniowa – istota i zakres funkcjonowania 25
2.1. Pojęcie spółdzielni 25
2.2. Przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowej 26
2.3. Powstanie i ustanie członkostwa 29
2.4. Organy spółdzielni 34
2.4.1. Walne zgromadzenie 34
2.4.2. Rada nadzorcza 37
2.4.3. Zarząd 38
2.4.4. Zebrania grup członkowskich 40

Rozdział III. Spółdzielczość mieszkaniowa a struktura Samorządu Lokalnego na przykładzie miasta Skierniewice 41
3.1. Charakterystyka miasta Skierniewice 41
3.2. Struktura Samorządu Lokalnego miasta Skierniewice 43
3.3. Spółdzielczość mieszkaniowa a struktura Samorządu Lokalnego miasta Skierniewice 43
3.3.1. Lokalne układy społeczne 43
3.3.2. Społeczność lokalna jako element struktury społecznej 45
3.3.3. Terytorium podstawą lokalnych więzi społecznych 45
3.3.4. Istota władzy lokalnej 48
3.3.5. Przejawy konfliktów i dezorganizacji w lokalnych układach społeczności oraz możliwości ich rozwiązywania 49
3.4. Ocena i podsumowanie funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej w kontekście struktury Samorządu Lokalnego miasta Skierniewice 52

Zakończenie 55

Bibliografia 56

Rynek nieruchomości użytkowych na przykładzie rynku nieruchomości w Węgrowie

Wstęp 2

Rozdział I. Nieruchomość i rynek nieruchomości 4
1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości 4
1.2. Podziemne i nadziemne ograniczenia przestrzeni nieruchomości 9
1.3. Stan prawny nieruchomości. Księgi wieczyste 11
1.4. Społeczne znaczenie nieruchomości 16
1.5. Podstawowe funkcje spełniane przez nieruchomości w gospodarce rynkowej 17
1.6. Rynek nieruchomości 23

Rozdział II. Pojęcie nieruchomości użytkowej 26
2.1. Nieruchomość użytkowa – istota i zakres pojęcia 26
2.2. Podział nieruchomości użytkowej 32
2.2.1. Nieruchomość biurowa 32
2.2.2. Nieruchomość magazynowa 33
2.2.3. Nieruchomość handlowa 35
2.3. Funkcje nieruchomości użytkowej 35

Rozdział III. Rynek nieruchomości użytkowych w Węgrowie 43
3.1. Charakterystyka Węgrowa 43
3.1.1. Historia i położenie geograficzne 43
3.1.2. Władze i organizacja życia społecznego 46
3.1.3. Problemy ekonomiczne i społeczne Węgrowa 49
3.2. Nieruchomości użytkowe w Węgrowie 50
3.2.1. Struktura nieruchomości użytkowych 50
3.2.2. Stan nieruchomości użytkowych i oferty inwestycyjne 51
3.2.3. Dynamika rynku nieruchomości użytkowych 54
3.3. Ocena i podsumowanie rynku nieruchomości użytkowych w Węgrowie 55

Zakończenie 58
Bibliografia 63
Spis rysunków 65
Spis fotografii 66

Rola pośrednika na rynku nieruchomości na przykładzie transakcji sprzedaży działki

Wstęp 2

Rozdział I. Ujęcie definicyjne roli pośrednika na rynku nieruchomości 4
1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości 4
1.2. Sytuacja prawna pośrednika nieruchomości 9

Rozdział II. Działalność pośrednika w praktyce przykładzie sprzedaży działki 14
2.1. Rola pośrednika w trakcie procesu transakcji nieruchomości 14
2.2. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 16

Załączniki 19
Zakończenie 26
Bibliografia 27
Spis tabel, rysunków i zdjęć 29

Reklama w Internecie z uwzględnieniem rynku nieruchomości

Wstęp 4

Rozdział I. Reklama w komunikacji marketingowej 6
1.1. Pojęcie reklamy 6
1.2. Rodzaje, cele reklamy 9
1.3. Reklama tradycyjna – wady i zalety 16
1.3.1 Media, środki i nośniki reklamy 16
1.3.2 Reklama telewizyjna 17
1.3.3 Reklama radiowa 18
1.3.4 Reklama prasowa 20
1.3.5 Reklama zewnętrzna 24
1.3.6 Inne środki reklamy 25
1.4. Reklama Internetowa 27

Rozdział II. Internet 31
2.1. Co to jest Internet? 34
2.2. Rodzaje nośników reklamy Internetowej 37
2.3. Firmowa strona WWW 39
2.4. Banery i przyciski reklamowe 41
2.5. Techniki multimedialne 42
2.6. Inne formy reklamy 43
2.7. Poczta elektroniczna 44
2.8. Grupy dyskusyjne 46

Rozdział III. Specyfikacja rynku nieruchomości 47
3.1. Co to jest nieruchomość? 47
3.2. Rodzaje nieruchomości i cechy 50
3.3. Rynek nieruchomości 58
3.4. Reklama nieruchomości w Internecie 60

Zakończenie 63

Bibliografia 65

Spis fotografii 69

Inwestycje na rynku nieruchomości

pięć podrozdziałów pracy dyplomowej

2.3. Czynniki warunkujące decyzje inwestycyjne oraz oddziaływania pomiędzy nimi 2
2.4. Strategie inwestorów 5
ROZDZIAŁ III. Ryzyko i efektywność inwestycji w nieruchomości 9
3.1. Ocena efektywności inwestycji 15
3.2. Stopa zwrotu i stopa kapitalizacji z inwestycji w nieruchomości 30
3.3. Zmiany na Polskim rynku nieruchomości spowodowane przystąpieniem do Unii Europejskiej 32

Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ZARYS GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 5
1.1. Rys historyczny gospodarki nieruchomościami 5
1.2. Regulacja prawna gospodarki nieruchomościami 9
1.3. Istota, cel o zakres gospodarki nieruchomościami 19
1.4. Gospodarka nieruchomościami jako proces decyzyjny 23

ROZDZIAŁ II. GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NIERUCHOMOŚCI 25
2.1. Pojęcie zasobu 25
2.2. Właściwości organów, które zajmują się zarządzaniem nieruchomościami 34

ROZDZIAŁ III. ZBYWANIE I OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH 44
3.1. Sprzedaż nieruchomości 44
3.2. Użytkowanie wieczyste 52
3.3. Najem i dzierżawa nieruchomości 54
3.4. Trwały zarząd 56

ROZDZIAŁ IV. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE 62
4.1. Tryby w jakich podmioty publiczne nabywają nieruchomości 62
4.2. Pierwokup nieruchomości 69
4.3. Wywłaszczenie nieruchomości 73
4.4. Komunalizacja mienia 76

ZAKOŃCZENIE 78

BIBLIOGRAFIA 80

SPIS RYSUNKÓW 85

Charakterystyka warszawskiego rynku mieszkaniowego ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Ursynów

WPROWADZENIE 3

1. RYNEK NIERUCHOMOŚCI – ISTOTA I ZAKRES ZNACZENIOWY POJĘCIA 5
1.1. Nieruchomość – pojęcie, funkcje, rodzaje 5
1.1.1. Definicja nieruchomości 6
1.1.2. Rodzaje nieruchomości 8
1.1.3. Funkcje nieruchomości 10
1.2. Rynek nieruchomości i jego charakterystyka 12
1.2.1. Definicja rynku nieruchomości 13
1.2.2. Cechy rynku nieruchomości 14
1.2.3. Funkcje pełnione przez rynek nieruchomości 18
1.3. Uwarunkowania i czynniki rozwoju rynku nieruchomości 19

2. SPECYFIKA WARSZAWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI 22
2.1. Uwarunkowania warszawskiego rynku nieruchomości 22
2.2. Kierunki rozwoju rynku nieruchomości w Warszawie 24
2.3. Struktura warszawskiego rynku mieszkaniowego 30
2.3.1. Rynek pierwotny 33
2.3.2. Rynek wtórny 34

3. RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W DZIELNICY URSYNÓW 36
3.1. Charakterystyka ursynowskiego rynku mieszkaniowego 36
3.1.1. Atrakcyjność inwestycyjna Ursynowa 37
3.1.2. Rynek mieszkań na Ursynowie 41
3.2. Czynniki kształtujące rynek mieszkaniowy na Ursynowie 50
3.3. Perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego na Ursynowie 52

WNIOSKI KOŃCOWE 54
SPIS LITERATURY 56
SPIS FOTOGRAFII 60
SPIS RYSUNKÓW 61
SPIS SCHEMATÓW 62
SPIS WYKRESÓW 63

Analiza działań marketingowych agencji obrotu nieruchomościami

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek obrotu nieruchomościami 5
1.1. Rynek nieruchomości w Polsce 5
1.1.1. Rozwój rynku nieruchomości i jego ewolucja 5
1.1.2. Tendencje rozwoju 14
1.2. Prawne uwarunkowania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 18
1.3. Struktura biur obrotu nieruchomościami 19

Rozdział II. Firma SBK Nieruchomości działająca pod nazwą handlową AD. Drągowski Nieruchomości 26
2.1. Organizacja agencji nieruchomości SBK Nieruchomości w Poznaniu 26
2.2. Spółka akcyjna AD. Drągowski 28
2.3. Lokalizacja biura 31
2.4. Powierzchnia i standardy wyposażenia 31
2.5. Pracownicy w firmie 32

Rozdział III. Marketing w biurze obrotu nieruchomościami – marketing usług 34
3.1. Usługowy charakter działalności agencji nieruchomości 34
3.1.1. Cechy usług 35
3.1.2. Istota marketingu 37
3.2. Marketing usług 37
3.3. Promocja 39
3.3.1. Public relations 40
3.3.2. Reklama 41
3.3.3. Promocja uzupełniająca (sprzedaży) 43
3.3.4. Sprzedaż osobista 43
3.4. Marketing relacyjny 44
3.4.1. Nowe trendy w marketingu. Marketing oparty na przyzwoleniu 46

Zakończenie 49

Bibliografia 51

Spis tabel 55

Spis rysunków 56

Spis fotografii 57

Załącznik 1 58

Załącznik 2 60

Wpływ infrastruktury technicznej na ceny nieruchomości i gruntów w Otwocku

Wstęp 4

Rozdział I. Charakterystyka Otwocka 6
1.1. Położenie 6
1.2. Warunki demograficzne 12
1.2.1. Analiza demografii Otwocka 12
1.2.2. Bezrobocie 17
1.3 Warunki mieszkaniowe 20
1.4. Infrastruktura 24

Rozdział II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego Otwocka 31
2.1. Uwarunkowania przyrodniczo – krajobrazowe zagospodarowania przestrzennego 32
2.2. Uwarunkowania naturalne zagospodarowania przestrzennego 36
2.3. Uwarunkowania prawne zagospodarowania przestrzennego 37
2.3.1. Przepisy prawa miejscowego 41
2.3.2. Uwarunkowania zewnętrzne 42
2.4. Podstawowe elementy planu zagospodarowania przestrzennego 47

Rozdział III. Wartość nieruchomości 50
3.1. Typy wartości 50
3.2. Wartość rynkowa nieruchomości 51
3.2.1. Standardy międzynarodowe 52
3.2.2. Wartość rynkowa nieruchomości wg przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami 54
3.2.3. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych 55
3.3. Wartość katastralna nieruchomości 58
3.4. Wartość bankowo – hipoteczna nieruchomości 60
3.5. Wartość odtworzeniowa nieruchomości 64

Rozdział IV. Ceny nieruchomości i gruntów a infrastruktura Otwocka 68
4.1. Struktura w własnościowa Otwocka i jej uwarunkowania 68
4.2. Charakterystyka obiektów infrastruktury technicznej w Otwocku 74
4.3. Infrastruktura techniczna a cena nieruchomości 79
4.4. Infrastruktura techniczna a cena gruntów 82
4.5. Wnioski 84

Zakończenie 87
Załącznik I 89
Bibliografia 92
Spis tabel 96
Spis rysunków 97
Spis fotografii 98