Prace dyplomowe z kierunku: Nieruchomości

prace z zakresu nieruchomości

Plan zarządzania nieruchomością mieszkalno – usługową Gdynia

Wstęp

• Cel opracowania planu – oczekiwane wyniki właściciela
• Podsumowanie-streszczenie wniosek końcowy

1. Analiza nieruchomości

Opis nieruchomości

1.1 Stan prawny – dane właściciela
1.2 Lokalizacja ogólna
1.3 Lokalizacja szczegółowa
1.4 Opis konstrukcji i stanu technicznego
1.5 Charakterystyka nieruchomości – sposób zarządzania budynek A
1.6 Bieżąca analiza finansowa nieruchomości 1.7 Wpływy i wydatki / przychody i koszty /
1.8 Wartość nieruchomości 1.9 Podsumowanie i wnioski

2. Analiza rynku

Określenie zasięgu i specyfiki rynku

2.1 Analiza regionu i sąsiedztwa
2.2 Analiza nieruchomości porównywalnych
2.3 Zachodzące zmiany tendencje rozwojowe
2.4 Podsumowanie i wnioski

3. Warianty postępowania – Analiza rozwiązań strategicznych

3.1 Przedstawienie wariantów
3.2 Analiza wariantów – skutki wdrożenia
3.3 Ocena wariantów – wskaźniki ekonomiczne
3.4 Wnioski z oceny

4. Podsumowanie planu do wniosku końcowego

4.1 Plan realizacji – marketing
4.2 Harmonogram prac
4.3 Rekomendacje
5. Załączniki

Charakterystyka rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości 4
1.1. Pojęcie nieruchomości i rynku nieruchomości 4
1.1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości 4
1.1.2. Rynek i otoczenia nieruchomości 8
1.2. Cel i obiekt analizy rynku nieruchomości 12
1.3. Zasady zarządzania nieruchomościami 22
1.3.1. Pojęcie zarządu i zarządcy w świetle prawa 22

Rozdział II. Główne obszary zarządzania nieruchomością 26
2.1. Problemy strategiczne w zarządzaniu nieruchomością komercyjną 26
2.2. Specyfika zarządzania i najmu powierzchni komercyjnych 31
2.3. Facility management jako kompleksowe podejście w zarządzaniu nieruchomością komercyjną 37

Rozdział III. Warszawski rynek nieruchomości na tle rynku krajowego 41
3.1. Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce 41
3.2. Rynek nieruchomości komercyjnych w Warszawie 44
3.2.1. Rynek nieruchomości biurowych 44
3.2.2. Rynek powierzchni handlowych i magazynowych 50
3.3. Warszawski rynek inwestycyjny 54

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 63
Spis rysunków 64
Spis zdjęć 65

Plan zarządzania dla nieruchomości wspólnej położonej przy ul. Żytniej w Warszawie

I. WSTĘP
1. Cel, zakres i koncepcja pracy
2. Podstawy prawne procesu zarządzania nieruchomościami
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI
1. Stan prawny nieruchomości (przedmiot i podmiot).
2. Lokalizacja ogólna- przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.
3. Lokalizacja szczegółowa.
4. Opis i stan techniczny budynków i budowli.
5. Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i funkcjonalne).
6. Zawartość dokumentacji technicznej (jej części składowe, miejsce przechowywania itp.)
7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości.
8. Określenie potrzeb remontowych.
9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością.
10. Podsumowanie i wnioski.
III. ANALIZA OTOCZENIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
1. Określenie zasięgu rynku.
2. Klienci –potrzeby, preferencje i upodobania.
3. Konkurencyjne nieruchomości.
4. Analiza porównywalnych nieruchomości.
5. Podsumowanie i wnioski.
IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA
1. Przychody i koszty-specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych.
2. Możliwości zwiększenia przychodów i zmniejszenia KOSZTÓW.
3. Potencjalne źródła finansowania.
4. Określenie wartości nieruchomości.
5. Podsumowanie i wnioski.
V. ANALIZA STRATEGICZNA
1. Mocne i słabe strony nieruchomości.
2. Określenie wariantów postępowania.
VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA
1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów.
2. Wskazanie wariantu optymalnego.
VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ
VIII. PODSUMOWANIE PLANU I WNIOSKI KOŃCOWE

Zarządzanie nieruchomością mieszkaniową

1. Wstęp
2. Zarządzanie nieruchomościami
2.1.Zarządzanie nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
2.2. Pojęcie i klasyfikacja nieruchomości.
3. Charakterystyka nieruchomości mieszkaniowej przy ul. … 10 w Warszawie
3.1.Stan prawny nieruchomości i status właścicieli
3.2.Charakterystyka nieruchomości
3.2.1.Lokalizacja ogólna i otoczenie
3.2.2.Lokalizacja szczegółowa
3.2.3.Opis i stan techniczny
3.2.4. Dokumentacja techniczna budynku
3.2.5. Zużycie techniczne budynku i ocena techniczna
3.2.6 Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości
3.2.7.Ocena stanu estetyczno-porządkowego
4. Obecny sposób zarządzania nieruchomością.
5. Bieżąca analiza finansowa
5.1. Analiza wpływów i wydatków.
5.2. Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości
6. Analiza strategiczna nieruchomości.
6.1.Określenie wariantów postępowania
7. Podsumowanie planu i wnioski końcowe.

Zarządzanie nieruchomością komercyjną

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 5
1. Definicja i proces zarządzania 5
2. Definicja i rodzaje nieruchomości 10
3. Specyfika nieruchomości jako dobra ekonomicznego 16
4. Pojęcie i istota zarządzania nieruchomościami 20
ROZDZIAŁ 2. STRATEGIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 25
1. Istota strategii zarządzania 25
2. Rodzaje strategii zarządzania nieruchomością 30
3. Specyfika zarządzania nieruchomościami komercyjnymi 35
4. Plan zarządzania nieruchomością jako instrument zarządzania strategicznego 46
ROZDZIAŁ 3. PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 53
1. Pojęcie zarządu w świetle prawa 53
2. Definicja prawna zarządzania nieruchomościami 59
3. Definicja prawna zarządcy 63
ROZDZIAŁ 4. STRATEGIA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ KOMERCYJNĄ 70
1. Podstawowe informacje o nieruchomości 70
2. Bieżąca analiza finansowa 78
3. Analiza strategiczna 87
4. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń 92
ZAKOŃCZENIE 102
BIBLIOGRAFIA 104
SPIS TABEL 107
SPIS RYSUNKÓW 108

Plan zarządzania wspólnotą mieszkaniową nieruchomości w Kielcach

1. WSTĘP 3
1.1. Cele i oczekiwania właściciela 3
1.2. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością 4
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 5
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela 5
2.2. Lokalizacja ogólna 5
2.3. Lokalizacja szczegółowa 6
2.4. Opis i stan techniczny budynku 7
2.5. Charakterystyka nieruchomości – dane techniczne i funkcjonalne 9
2.6. Zwartość dokumentacji 12
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości. 12
2.8. Określenie potrzeb remontowych 13
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 15
10. Podsumowanie i wnioski 16
3. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 17
3.1. Określenie zasięgu rynku 17
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania 18
3.3. Nieruchomości konkurencyjne 20
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości 21
3.5. Podsumowanie i wnioski 22
IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA 24
4.1. Wpływy i koszty 24
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów 25
4.3. Określenie wartości rynkowej nieruchomości w stanie istniejącym 26
4.4. Podsumowanie i wnioski 26
V. ANALIZA STRATEGICZNA 27
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 27
5.2. Określenie wariantów postępowania 28
6. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA 30
1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów. 30
2. Wskazanie wariantu optymalnego 35
7. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ 38
8. PODSUMOWANIE DLA WYBRANEGO WARIANTU I WNIOSKI KOŃCOWE 39

Wycena nieruchomości

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Rodzaje nieruchomości ich cechy i funkcje 4
1. Rodzaje i definicja nieruchomości 4
2. Cechy i funkcje rynku nieruchomości 8
3. Określenie wartości nieruchomości 20
ROZDZIAŁ II. Szacowanie nieruchomości 25
1. Zasady wyceny nieruchomości 25
2. Proces wyceny 28
3. Metodologia wycen nieruchomości 32
3.1. Podejście porównawcze 34
3.2. Podejście dochodowe 40
3.3. Podejście kosztowe 42
3.4. Podejście mieszane 46
ROZDZIAŁ III. Operat szacunkowy 48
1. Określenie nieruchomości i zakres wyceny 48
2. Podstawy formalne i materialno – prawne wyceny 50
3. Stan przedmiotu wyceny 50
3.1. Stan prawny 50
3.2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 51
3.3. Charakterystyka nieruchomości 52
4. Sposób wyceny 54
4.1. Uwarunkowanie prawne 54
4.2. Wybór podejścia 55
5. Analiza i charakterystyka rynku 56
6. Określenie wartości rynkowej 57
6.1. Procedura wyceny metodą korygowania ceny średniej 58
6.2. Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego za pomocą metody porównywania parami 60
6.3. Wycena nieruchomości przy wykorzystaniu mierników statystycznych 65
6.4. Metoda stawki szacunkowej gruntów 68
PODSUMOWANIE 70
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 75
ZAŁĄCZNIKI 76

Plan zarządzania budynkiem mieszkalno-usługowym w Warszawie

1. Wstęp 3
2. Stan prawny nieruchomości 3
3. Lokalizacja nieruchomości 4
4. Charakterystyka nieruchomości 5
4.1. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 7
4.2. Niezbędne remonty, modernizacje i inwestycje 8
4.3. Zarządzanie i użytkowanie nieruchomości 9
4.4. Podsumowanie i wnioski 9
5. Analiza rynku nieruchomości w Warszawie 9
5.1. Klienci – potrzeby i preferencje 10
5.2. Analiza sąsiedztwa i nieruchomości konkurencyjnych 11
5.2.1. Obiekty handlowo-usługowe 12
5.3. Podsumowanie i wnioski 12
6. Bieżąca analiza finansowa 13
6.1. Analiza finansowa za lata 2013 – 2015 13
6.2. Finansowanie remontów i modernizacji w analizowanym okresie, a także potencjalne źródła finansowania 14
6.3. Ustalenie wartości rynkowych lokali użytkowych 20
6.3.1. Wycena powierzchni sklepowej: 20
6.3.2. Ustalenie stopy dyskonta 20
6.4. Podsumowanie i wnioski 21
7. Analiza strategiczna 22
7.1. Analiza SWOT nieruchomości 22
7.2. Warianty postępowania 22
8. Ocena wariantów 23
8.1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów 23
8.2. Prognoza na lata 2016-2018 24
9. Plan realizacji wariantu II 28
9.1. Zagrożenia i działania naprawcze 28
9.2. Plan prac modernizacyjno – remontowych 28
10. Podsumowanie planu 29
11. Zastrzeżenia 30

Analiza rynku nieruchomości na przykładzie domów jednorodzinnych w Poznaniu i okolicach

Wstęp
Rozdział I. Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości
1.1. Podstawowe zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości
1.2. Podmioty działające na rynku nieruchomości
1.3. Cechy rynku nieruchomości
1.4. Rynek nieruchomości a gospodarka
Rozdział II. Rynek nieruchomości w Polsce
2.1. Determinanty rozwoju rynku nieruchomości w Polsce
2.2. Budownictwo mieszkaniowe – rozwój i bariery
2.3. Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w największych miastach Polski
Rozdział III. Analiza stanu ofert domów jednorodzinnych w Poznaniu i okolic
3.1. Prezentacja zasobów budownictwa jednorodzinnego w Poznaniu i okolicy
3.2. Analiza struktury ofert domów
3.3. Czynniki determinujące poziom cen domów w Poznaniu i okolicy
Zakończenie
Bibliografia

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Wstęp 2
1. Obowiązki pośrednika w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami 4
2. Prawa i odpowiedzialność pośrednika w obrocie 6
3. Odpowiedzialność zawodowa pośrednika 7
4. Działania pośrednika na rynku – przyjęcie i promocja oferty 13
5. Pozostałe czynności pośrednika w obrocie 22
6. Umowa w obrocie nieruchomością 24
Zakończenie 28
Bibliografia 30