Nauczyciel w opiniach uczniów klas ósmych

część praktyczna pracy dyplomowej

Rozdział II. Założenia metodologiczne i organizacyjne badań własnych 1
2. 1. Przedmiot i cel badań 1
2. 2. Problemy i hipotezy badawcze 4
2. 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 7
2. 4. Teren badanego środowiska 9
2. 5. Organizacja i przebieg badań własnych 12

Rozdział III. Analiza i interpretacja wyników badań własnych 17
3.1. Oczekiwania uczniów wobec nauczycieli 17
3.2. Znaczenie przygotowania merytorycznego pedagogów i ich stosunek do swoich obowiązków 25
3.3. Wpływ osiągnięć uczniów na postrzeganie swoich nauczycieli 32
3.4. Wpływ relacji między badanymi uczniami a nauczycielami na opinie uczniów o nauczycielach 34
3.5. Weryfikacja hipotez i wnioski 40

Załącznik – kwestionariusz ankiety