Nadzór nad instytucjami bankowymi

Wstęp 2
Rozdział 1.  Ogólna charakterystyka nadzoru bankowego 4
1.1. Pojęcie nadzoru bankowego 4
1.2. Geneza rozwoju nadzoru bankowego 6
1.3. Organizacja nadzoru bankowego w Polsce 9
1.4. Warunki efektywnego nadzoru bankowego 17
Rozdział 2.  Proces licencjonowania oraz zatwierdzania zmian struktury 27
2.1. Struktura własnościowa 27
2.2. Plan działalności banku, systemy kontroli oraz organizacji wewnętrznej 31
2.3. Test przydatności i adekwatności rady nadzorczej i zarządu banku 36
2.4. Ocena założeń finansowych 38
Rozdział 3.  Ramy dla ciągłego nadzoru bankowego 42
3.1. Ryzyka w bankowości 42
3.2. Opracowywanie i wdrażanie regulacji i wymogów ostrożnościowych 46
3.3. Metody ciągłego nadzoru bankowego 50
3.4. Wymogi informacyjne organizacji bankowej 55
Rozdział 4.  Formalne uprawnienia nadzorców 60
4.1. Działania naprawcze 60
4.2. Procedury likwidacyjne 62
4.3. Obowiązki nadzoru kraju macierzystego 64
4.4. Obowiązki nadzoru kraju gospodarza 66
Uogólnienia i wnioski 69
Bibliografia 72