Możliwości wykorzystani outsourcingu w przedsiębiorstwie na przykładzie Spółki XYZ

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. ANALIZA TEORETYCZNA

1.1. ELASTYCZNOŚĆ

1.1.1. PRZYCZYNY ROZWOJU KONCEPCJI ELASTYCZNOŚCI
1.1.2. STRATEGIE ELASTYCZNOŚCI (ilościowa funkcjonalna, płacowa, czasowa)
1.1.3. MODEL FIRMY ELASTYCZNEJ (Atkinson)
1.1.4. KORZYŚCI ZWIĄZANE Z ELASTYCZNOŚCIĄ
1.1.5. ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

1.2. OUTSOURCING – METODA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

1.2.1. DEFINICJA I HISTORIA POWSTANIA
1.2.2. RODZAJE OUTSOURCINGU
1.2.3. PRZESŁANKI ZASTOSOWANIA I WARUNKI RACJONALNOŚCI OUTSOURCINGU
1.2.4. WADY I ZALETY OUTSOURCINGU
1.2.5. ASPEKTY PRAWNE OUTSOURCINGU

ROZDZIAŁ 2. OPIS BADANEGO ŚRODOWISKA

2.1. RYS HISTORYCZNY
2.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIRMY
2.3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY
2.4. UWARUNKOWANIA WPROWADZANIA OUTSOURCINGU

ROZDZIAŁ 3. PREZENTACJA WYNIKÓW BADAWCZYCH

3.1. WYBÓR I OPIS METOD BADAWCZYCH
3.1.1 WYWIAD BEZPOŚREDNI

3.2. PLAN PRACY BADAWCZEJ
3.2.1. POZIOMY DIAGNOZY
3.2.2. PRZYGOTOWANIE WYWIADU

3.3. PREZENTACJA WYNIKÓW Z WYWIADU

ROZDZIAŁ 4. WNIOSKI I ZALECENIA KOŃCOWE

4.1. ANALIZA SWOT
4.2. WNIOSKI SYNTETYCZNE Z BADAŃ
4.3. PROPOZYCJE ZMIAN

ZAKOŃCZONE

SPIS RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW

BIBLIOGRAFIA

ANEKS