Możliwości skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem handlowym

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem 5
1.1. Pojęcie i cele zarządzania 5
1.2. Funkcje i znaczenie zarządzania 9
1.2.1. Planowanie 9
1.2.2. Organizowanie 12
1.2.3. Zapewnienie obsady kadrowej 16
1.2.4. Kierowanie 21
1.2.5. Kontrola 25
1.3. Warunki powodzenia organizacji na rynku 29
Rozdział 2. Czynniki skuteczności i efektywności zarządzania 33
2.1. Skuteczność organizacji 33
2.2. Efektywność organizacji 35
2.2.1. Mierniki efektywności – wskaźniki rentowności 38
2.2.2. Wskaźniki płynności finansowej jako mierniki efektywności 44
2.3. Rola i znaczenie menedżerów w wydajnym zarządzaniu współczesną firmą 50
Rozdział 3. Charakterystyka badań własnych 57
3.1. Teren badań 57
3.2. Przedmiot i cel badań 58
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 59
3.4. Grupa badawcza 63
3.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze 67
3.6. Organizacja badań i przebieg badań 70
Rozdział 4. Analiza skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem handlowym średniej wielkości (badania własne) 71
4.1. Analiza wyników badań wg problemów badawczych 71
4.2. Analiza wyników badań wg pytań w ankiecie 77
4.3. Wnioski i propozycje 88
5. Zakończenie 91
6. Literatura 93
7. Załączniki 97
7.1. Wzory metod badawczych (tekst) 97
7.2. Zestawienie wyników badań 101
7.3. Spis tabel i rysunków 106