Motywowanie pracowników jako istotny instrument procesu zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 3

Rozdział I. Znaczenie motywacji i jej rodzaje 5
1.1 Podstawowe pojęcia motywacji 5
1.2. Przegląd głównych teorii motywacji 9
1.2.1 Teoria hierarchii potrzeb Maslowa 9
1.2.2 Teoria X i Y McGregora 11
1.2.3 Teoria Herzberga 14
1.2.4 Teoria potrzeb McClellanda 16
1.2.5 Teoria sprawiedliwości 18
1.2.6 Teoria oczekiwań 19
1.2.7 Teoria wzmocnień 21

Rozdział II. Instrumenty i czynniki motywowania pracownika 24
2.1 Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne motywowania pracownika 24
2.2 Instrumenty motywacji materialnej 25
2.2.1 System wynagradzania 26
2.2.2 System czasowy 33
2.3 Instrumenty pozamaterialne 34
2.3.1 Zarządzanie przez cele 35
2.3.2 Zarządzanie przez partycypację 37
2.3.3 Organizacja pracy 38
2.4 Rozwój zawodowy i kierowanie karierą jako determinanty motywowania pracownika 41

Rozdział III. Uwarunkowania skutecznego sposobu motywacji 45
3.1 Zasady skutecznej motywacji 45
3.2 Rola kierowania w motywowaniu pracowników 48
3.3 Współczesne kierunki w motywowaniu 52
3.4 Demotywacja 52

Rozdział IV. Badania i sugestie konstruowania programu motywacyjnego 54

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69