Motywowanie niematerialne pracowników

Wstęp 2
Rozdział I. Motywowanie pracowników w teorii zarządzania 4
1.1. Pojęcie motywacji 4
1.2. Charakterystyka teorii motywacji 9
1.3. Charakterystyka wybranych teorii procesu 18
Rozdział II. Koncepcje systemu motywowania w przedsiębiorstwie 27
2.1. Tradycyjne modele systemu motywowania 27
2.2. Nowoczesne koncepcje motywowania 39
2.3. Metody diagnozowania systemu motywowania 47
Rozdział III. Pozapłacowe systemy motywacyjne 54
3. 1. Szkolenia pracowników 54
3.2. Okresowe oceny pracowników 57
3.3. Opieka medyczna 60
3.4. Pozostałe formy motywacji pozapłacowej pracowników 66
Rozdział IV. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie Polkomtel S.A. 72
4.1. Charakterystyka firmy i zakres jej działalności 72
4.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 77
4.3. Założenia i funkcje systemu motywacyjnego stosowanego w przedsiębiorstwie 82
4.4. Instrumenty motywowania wykorzystywane w przedsiębiorstwie 88
Zakończenie 99
Bibliografia 101
Spis tabel 104
Spis rysunków 105