Motywowanie do pracy na przykładzie pracowników działu handlowego

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. MOTYWACJA PRACOWNIKA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 5
1.1. Istota i znaczenie motywacji 5
1.2. Wybrane koncepcje i modele motywacji 9
1.2.1. Teorie treści 9
1.2.2. Teorie procesu 11
1.2.3. Teoria wzmocnienia 12
1.3. Tradycyjne modele systemu motywowania 16
1.4. Nowoczesne koncepcje motywowania 20

ROZDZIAŁ II. INSTRUMENTY I SPOSOBY MOTYWACJI MATERIALNEJ I POZAMATERIALNEJ 25
2.1. Instrumenty i sposoby motywacji materialnej 25
2.1.1. Zasady motywacji płacowej 25
2.1.2. Typy systemów wynagradzania 27
2.2. Motywacja pozamaterialna – istota i jej znaczenie 37
2.2.1. Optymalizacja czasu pracy jako czynnik motywacyjny 37
2.2.2. Działania na rzecz rozwoju pracowników 42

ROZDZIAŁ III. PRZEDSIĘBIORSTWO XYZ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ 46
3.1. Charakterystyka firmy 46
3.2. Zakres działalności 51
3.3. Struktura organizacyjna firmy 56

ROZDZIAŁ IV. SYSTEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW W FIRMIE XYZ 64
4.1. Metodologia badań 64
4.1.1. Cel badań 64
4.1.2. Problematyka badawcza 65
4.1.3. Problem badawczy 67
4.1.4. Hipotezy badawcze 67
4.1.5. Charakterystyka badanej grupy 68
4.1.6. Metody badań 71
4.2. Instrumenty motywowania stosowane w firmie 72
4.2.1. Założenia i funkcje motywowania pracowników 72
4.2.2. Ocena skuteczności istniejącego systemu motywacyjnego przez pracowników firmy na podstawie przeprowadzonej ankiety 81

ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS RYSUNKÓW 89
SPIS TABEL 90
SPIS WYKRESÓW 91
ANEKS 92