Motywacja i ocena pracowników w przedsiębiorstwie

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POTENCJAŁ SPOŁECZNY W ORGANIZACJI
1.1. Polityka personalna w organizacji
1.2. Proces personalny w organizacji
1.3. Rekrutacja i adaptacja pracowników
1.4. Szkolenie i doskonalenie zawodowe
1.5. System ocen pracowniczych

ROZDZIAŁ II. PROCESY MOTYWOWANIA DO PRACY
2.1. Motywacja- zakres pojęciowy
2.2. Poglądy na motywację
2.2.1. Poglądy tradycyjne
2.2.2. Poglądy współczesne
2.3. Metody pobudzania motywacji
2.4. Instrumenty oddziaływania na motywację pracowników
2.5. Motywująca rola dobrej organizacji pracy

ROZDZIAŁ III. ISTOTA I ZNACZENIE OCEN PRACOWNIKÓW
3.1. Miejsce systemu ocen w polityce przedsiębiorstwa
3.2. Uwarunkowania systemu ocen
3.3. Metody oceny pracowników
3.4. Kryteria oceny

ROZDZIAŁ IV. SYSTEM MOTYWOWANIA I OCENIANIA PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE X
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
4.2. Polityka personalna firmy
4.3. System motywacyjny firmy
4.4. System ocen okresowych
4.5. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

WSTĘP

Praca magisterska pod tytułem „Motywacja i ocena pracowników w przedsiębiorstwie” ma na celu zbadanie wpływu motywacji oraz oceny na jakość pracy i efektywność pracowników w organizacjach. Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę z kluczowej roli, jaką odgrywa motywacja pracownicza oraz regularna ocena ich pracy w osiąganiu sukcesów na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Praca składa się z czterech rozdziałów, które omawiają kolejno: potencjał społeczny w organizacji, procesy motywowania do pracy, istotę i znaczenie ocen pracowników oraz analizę praktycznego zastosowania systemu motywowania i oceniania pracowników w przedsiębiorstwie X.

W pierwszym rozdziale omówione zostaną zagadnienia związane z polityką personalną, procesem personalnym w organizacji oraz etapami związanymi z rekrutacją i adaptacją pracowników. Przedstawiona zostanie również rola szkoleń oraz systemów ocen w organizacji.

Drugi rozdział dotyczyć będzie zagadnień związanych z motywacją, w tym jej pojęcia, różnych poglądów na motywację oraz metod i instrumentów oddziaływania na motywację pracowników. Szczególny nacisk zostanie położony na motywującą rolę dobrej organizacji pracy.

Trzeci rozdział będzie poświęcony ocenie pracowników, z uwzględnieniem miejsca systemu ocen w polityce przedsiębiorstwa oraz uwarunkowań systemu ocen. Omówione zostaną metody oraz kryteria oceny.

W czwartym rozdziale, na przykładzie przedsiębiorstwa X, dokonana zostanie analiza polityki personalnej firmy, systemu motywacyjnego oraz systemu ocen okresowych. Na podstawie tych analiz zostaną sformułowane wnioski dotyczące efektywności stosowanych praktyk w przedsiębiorstwie.

W zakresie pracy nie tylko zostaną omówione teoretyczne aspekty motywacji i oceny pracowników, ale także praktyczne rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwach. Celem pracy jest zrozumienie znaczenia tych aspektów w funkcjonowaniu organizacji oraz ich wpływu na rozwój przedsiębiorstwa.