Motywacja i ocena pracowników w przedsiębiorstwie

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POTENCJAŁ SPOŁECZNY W ORGANIZACJI
1.1. Polityka personalna w organizacji
1.2. Proces personalny w organizacji
1.3. Rekrutacja i adaptacja pracowników
1.4. Szkolenie i doskonalenie zawodowe
1.5. System ocen pracowniczych

ROZDZIAŁ II. PROCESY MOTYWOWANIA DO PRACY
2.1. Motywacja- zakres pojęciowy
2.2. Poglądy na motywację
2.2.1. Poglądy tradycyjne
2.2.2. Poglądy współczesne
2.3. Metody pobudzania motywacji
2.4. Instrumenty oddziaływania na motywację pracowników
2.5. Motywująca rola dobrej organizacji pracy

ROZDZIAŁ III. ISTOTA I ZNACZENIE OCEN PRACOWNIKÓW
3.1. Miejsce systemu ocen w polityce przedsiębiorstwa
3.2. Uwarunkowania systemu ocen
3.3. Metody oceny pracowników
3.4. Kryteria oceny

ROZDZIAŁ IV. SYSTEM MOTYWOWANIA I OCENIANIA PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE X
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
4.2. Polityka personalna firmy
4.3. System motywacyjny firmy
4.4. System ocen okresowych
4.5. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW