Model idealnego manadżera XXI wieku

Wstęp 1
Rozdział 1. Sylwetka współczesnego menadżera. 3
1.1. Rola menedżera w kierowaniu organizacją. 4
1.2. Władza i autorytet menedżera. 8
1.3. Umiejętności i role kierownicze. 15
1.4. Manager idealny 26
Rozdział 2. Systemy kierowania ludźmi. 33
2.1. Style kierowania zasobami ludzkimi. 33
2.3. Techniki kierowania zasobami ludzkimi. 48
2.3. Determinanty sprawnego i efektywnego kierowania przedsiebiorstwem. 55
2.4. Cechy sprawnego i efektywnego menadżera. 74
Rozdział 3. Menadżerzy XXI wieku w firmie PTK Centertel Sp. z o.o. 83
3.1. Prezentacja firmy PTK Centertel Sp. z o.o. 83
3.2. Metodologia badań. 84
3.2.1. Przedmiot i cele badań 84
3.2.2. Problemy i hipotezy 85
3.2.3. Dobór narzędzi badawczych 86
3.3. Omówienie wyników badań. 93
Zakończenie 101
Bibliografia 102