Mobbing w miejscu pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Przyczyny występowania mobbingu w miejscu pracy 4
1. Pojęcie mobbingu 4
2. Warunki i klimat sprzyjający rozwojowi zjawiska mobbingu 9
3. Przyczyny mobbingu 15
4. Rodzaje mobbingu 19

Rozdział II. Koszty występowania zjawiska mobbingu i sposoby jemu przeciwdziałania 20
1. Koszty wynikające z obecności zjawiska mobbingu w miejscu pracy 20
1.1. Koszty ekonomiczne 20
1.2. Koszty społeczne 22
1.3. Koszty zdrowotne 23
2. Obrona przed prześladowaniem w miejscu pracy 25
3. Regulacja prawna mobbingu w Polsce 37

Rozdział III. Analiza zjawiska mobbingu na podstawie badań własnych 46
1. Problemy i hipotezy badawcze 46
2. Metody pozyskiwania danych empirycznych 52
3. Mobbing w praktyce polskich przedsiębiorstw 55
4. Omówienie wyników badań 61
5. Weryfikacja hipotez i wnioski 70

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis tabel i rysunków 80
Aneks 81