Mobbing jako zjawisko patologiczne

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I MOBBING JAKO NOWO POZNANE ZJAWISKO 4
1.1. Istota i pojęcie mobbingu 4
1.2. Regulacja prawna mobbingu w Polsce 9
1.3. Działania mobbingowe 17
1.4. Rozwijanie się procesu mobbingu 22
1.5. Społeczne sposoby walki z mobbingiem 27

ROZDZIAŁ II CZYNNIKI WARUNKUJĄCE POWSTANIE MOBBINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE FARMACEUTYCZNYM 29
2.1. Stres zawodowy 29
2.2. Komunikacja interpersonalna 36
2.3. Emocje 41

ROZDZIAŁ III PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 44
3.1. Przedmiot i cel badań 44
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 45
3.3. Metody i techniki badań 50
3.4. Charakterystyka próby badawczej 54

ROZDZIAŁ IV. ZJAWISKO MOBBINGU W FIRMIE X POLSKA SP. Z O. O. ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 58
4.1. Analiza i interpretacja wyników badań 58
4.2. Wnioski 72

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS RYSUNKÓW 81
ANEKS 82