Migracja siły roboczej w UE

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I POJĘCIE RYNKU PRACY 4
1.1. Pojęcie i podział rynku pracy 4
1.2. Przyczyny i etapy zmian na rynku pracy 12
1.3. Segmentacja rynku pracy 17
1.4. Zjawisko bezrobocia na rynku pracy 19
1.5. Regulacje prawne polityki rynku pracy 24

ROZDZIAŁ 2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ RYNKU WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE 32
2.1. Rynek pracy w UE 32
2.2. Struktura zatrudnienia w UE 39
2.3. Swobodny przepływ osób w UE 41
2.4. Wpływ zasad swobodnego przepływu pracowników na rynek pracy w UE 50

ROZDZIAŁ 3. POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ 60
3.1. Dążenie Polski do członkostwa w UE 60
3.2. Przepływ pracowników 62
3.3. Harmonizacja prawa polskiego z unijnym 66
3.4. Dostęp do europejskiego rynku pracy obywateli polskich za granicą 71
3.5. Opłacalność migracji siły roboczej za granicę 73

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS TABEL 84