Miejsce strategii w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki terytorialnej

1. WPROWADZENIE 5
2. ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 7
2.1 Geneza i specyfika rozwoju społeczno-gospodarczego 7
2.2. Ogólne cechy lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego 9
2.3. Klasyczny model lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego 11
2.4. Szanse i zagrożenia rozwoju lokalnego w Polsce 12
3. CZYNNIKI LOKALNEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 15
3.1. Potrzeby społeczności lokalnych 16
3.1.1. Potrzeby egzystencjalne (biologiczne) 17
3.1.2. Potrzeby rezydencjalne (mieszkaniowe) 18
3.1.3. Potrzeby kulturalne 20
3.1.4. Potrzeby społeczne 21
3.1.5. Potrzeby społeczności lokalnych w kontekście rozwoju lokalnego 21
3.2. Zasoby i użytki środowiska przyrodniczego 22
3.3. Zasoby pracy 24
3.4. Zagospodarowanie infrastrukturalne 26
3.5. Potencjał gospodarczy 27
3.6. Rynek lokalny i zewnętrzny 30
3.7. Kapitał inwestycyjny i zasoby finansowe 31
3.8. Poziom nauki i kultury 33
3.9. Technologia i innowacje 34
3.10. Korzyści miejsca 37
3.11. Współpraca międzynarodowa 39
4. PROCES PLANOWANIA ROZWOJU LOKALNEGO 41
4.1. Studium uwarunkowań 42
4.1.1. Studium jako element krajowego systemu planowania przestrzennego 43
4.1.2. Studium jako element lokalnego systemu planowania 43
4.2. Metoda sporządzania studium 45
4.2.1. Zadania studium 45
4.2.2. Przebieg prac merytorycznych 47
4.3. Szczegółowy model strategii rozwoju 59
4.3.1 Analiza problemowa 59
4.3.2. Aktualna działalność i rola organizacji lokalnych 62
4.3.3. Cele działania 64
4.3.4. Plan działania 66
4.3.5. Monitoring i ocena 68
WNIOSKI 71
BIBLIOGRAFIA 72