Metody oceny ryzyka inwestycyjnego

Wstęp 3
Rozdział 1. Ryzyko i jego rodzaje 6
1.1. Czym jest ryzyko inwestycyjne 6
1.2. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego. 12
1.2.1. Ryzyko niewypłacalności. 13
1.2.2. Ryzyko braku płynności. 14
1.2.3. Ryzyko zmienności otoczenia. 15
1.2.4. Ryzyko rynku. 16
1.2.5. Ryzyko stopy procentowej. 17
1.2.6. Ryzyko walutowe. 18
Rozdział 2. Metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych 22
2.1  Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego 22
2.2 Analiza wrażliwości. 24
2.3. Metody probabilistczno-statystyczne 25
2.4. Metody operacyjne 30
Rozdział 3. Analiza wrażliwości jako miara wpływu zmiennych wejściowych na efektywność inwestycji 33
3.1. Analiza progu rentowności. 34
3.2. Analiza wrażliwości NPV 41
3.3. Wykorzystanie analizy wrażliwości NPV przy ocenie efektywności inwestycji sektora gazowniczego. 45
3.4. Ocena ryzyka działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych. 48
Zakończenie 57
Bibliografia 60