Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa LOT S.A.

Wstęp 2
1. Cel i program pracy. 4
1.1. Cel pracy. 4
1.2. Program pracy. 4
2. Przegląd literatury. 5
3. Opis sytuacji firm na rynku. 7
Rozdział I.  Sprawozdania finansowe jako źródła analizy finansowej. 9
1.1. Istota analizy finansowej. 9
1.2. Charakterystyka sprawozdań finansowych. 13
1.2.1. Układ i treść bilansu. 19
1.2.2. Układ i treść rachunku zysków i strat. 29
1.2.3. Budowa sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. 32
Rozdział II.  Narzędzia pomiaru stosowane w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 36
2.1.Wstępna analiza bilansu. 36
2.1.1.Ocena struktury majątkowej. 41
2.1.2.Ocena struktury kapitałowej. 43
2.1.3.Ocena struktury kapitałowo-majątkowej. 45
2.2.Wstępna analiza rachunku zysków i strat. 46
2.3.Analiza wskaźnikowa. 48
2.3.1.Wskaźniki płynności finansowej 48
2.3.2.Wskaźniki  rentowności przedsiębiorstwa 52
2.3.3.Wskaźniki oceny stopnia zadłużenia 55
2.3.4. Wskaźniki sprawności działania 56
Rozdział III. Metody i narzędzia analizy finansowej przedsiębiorstwa  w praktyce. 58
3.1.Ocena struktury majątkowej, kapitałowej i kapitałowo- majątkowej przedsiębiorstwa 58
3.1.1. Analiza bilansu 58
3.1.2. Rachunek zysków i strat 63
3.2.Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o  analizę wskaźnikową 71
3.2.1. Płynność finansowa 71
3.2.2. Ocena sprawności działania 72
3.2.3. Analiza wspomagania finansowego 75
3.2.4. Rentowność 76
Rozdział IV. Konkurencyjność przedsiębiorstwa PLL LOT S.A. w kontekście integracji z Unią Europejską. 77
4. Podsumowanie 88
5. Wnioski 90
6. Bibliografia 92
Załącznik nr 1 94
Załącznik nr 2 95
Załącznik nr 3 96