Metody motywacji pracowników

praca licencjacka z zarządzania zasobami ludzkimi

Streszczenie 1
Wstęp 5
Rozdział 1. 6
Formy zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.2. Cechy zarządzania zasobami ludzkimi 11
1.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie personelem 19
1.4. Najważniejsze zadania zarządzania zasobami ludzkimi 22
Rozdział 2. 28
Motywacja formą zarządzania personelem 28
2.1. Motywacja pracy jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych 28
2.1.1. Model motywacji pracowników 28
2.1.2. Teorie motywacji – przegląd 32
2.2. Związek między motywacją a efektami 39
2.3. Motywacja a pieniądze 44
2.4. Strategie motywacji 46
Rozdział 3. 51
Metody motywacji w firmie na przykładzie firmy EGIS Polska Sp. z o.o. 51
3.1. Działalność firmy EGIS Polska Sp. z o.o. 51
3.1.1. Historia i struktura organizacyjna firmy 51
3.1.2. Rekrutacja i dobór personelu 53
3.2. Metody motywacji w firmie EGIS Polska Sp. z o.o. 56
3.2.1. Koncepcja systemu motywowania w firmie 56
3.2.2. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 57
3.2.3. Metody i techniki kształtowania wynagrodzeń 58
3.2.4. Kontrakty menadżerskie jako narzędzie motywowania kierownictwa i
specjalistów 61
3.2.5. Motywacyjne aspekty organizacyjne czasu pracy 62
3.3. Ocena metod motywacji w firmie EGIS Polska Sp. z o.o. 65
3.3.1. Pozytywny aspekt metod motywacyjnych 65
3.3.2. Negatywny aspekt metod motywacyjnych 66
Podsumowanie 70
Bibliografia 73
Spis tabel i rysunków 75