Metody amortyzacji majątku trwałego na przykładzie Sokołów S.A.

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka majątku trwałego 4
1.1. Definicja majątku trwałego 4
1.2. Podział majątku trwałego 13
1.3. Księgowe ujęcie majątku trwałego 18
Rozdział 2. Metody amortyzacji środków trwałych 25
2.1. Metoda liniowa 31
2.2. Metoda degresywna 33
2.3. Metoda obniżonych stawek 36
2.4. Metoda progresywna 37
2.5. Częstotliwość odpisów amortyzacyjnych 39
Rozdział 3. Amortyzacja środków trwałych w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego w latach 2003-2005 44
3.1. Charakterystyka Zakładów Przetwórstwa Mięsnego 44
3.2. Stan rzeczowych aktywów trwałych 51
3.3. Analiza majątku trwałego 53
3.4. Gospodarowanie środkami trwałymi i metody ich amortyzacji 56
Rozdział 4. Wpływ stosowanych metod amortyzacji w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego 62
4.1. Metody amortyzacji środków trwałych w firmie Sokołów S.A. 62
4.2. Porównanie metody liniowej i degresywnej na przykładzie środków trwałych firmy Sokołów S.A. 62
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 84