Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Istota leasingu 4
1.1. Pojęcie leasingu 4
1.2. Rodzaje leasingu 8
1.3. Podmiot leasingu 18
1.4. Zalety ,wady leasingu 21

Rozdział II. Umowa leasingu 25
2.1. Uczestnicy transakcji 25
2.2. Elementy umowy 32
2.3. Przedmiot leasingu 34
2.4. Prawa i obowiązki stron umowy leasingu 36

Rozdział III. Aspekty ekonomiczne leasingu i rozwój rynku leasingowego w Polsce 41
3.1. Aspekty prawno-ekonomiczne leasingu w Polsce 41
3.2. Rozwój rynku leasingowego w Polsce 47
3.3. Wykorzystanie leasingu przez przedsiębiorstwa (na wybranym przykładzie) 55

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków 65
Załącznik 1 66
Załącznik 2 68

Wstęp

Leasing to zjawisko postrzegane w aspekcie ekonomiczno-prawno–organizacyjnym, funkcjonujące na szeroką skalę w gospodarce rynkowej, jako jeden z instrumentów finansowania inwestycji oraz w węższym zakresie w podmiotach gospodarczych, gdzie służy on przede wszystkim pozyskaniu składników majątku dla celów bieżącej działalności. Leasing można umiejscowić jako usługę na rynku kapitałowym, gdzie finansowane są inwestycje przedsiębiorstw. W państwach wysoko rozwiniętych stanowi on powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego od ponad ćwierćwiecza. Od kilku lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również w Polsce.

Z leasingiem wiązało się w ostatnich latach wiele nieporozumień, głównie z uwagi na brak regulacji prawnej leasingu, przez ponad dziesięć lat jego egzystencji na polskim rynku. Konflikty leasingobiorców z urzędami skarbowymi oraz przykre konsekwencje kwestionowania poprawności kontraktów zniechęcały wielu potencjalnych klientów do korzystania z leasingu. Ponadto mimo szumu wokół leasingu wiele osób nic do końca rozumie na czym polega ta forma finansowania działalności gospodarczej. Wśród inwestorów krążą czasami różne mity na jego temat, jego opłacalności i zagrożeń z nim związanych, które nie mają odbicia w rzeczywistości. Opinie o leasingu mają często charakter skrajny, tj. przecenia się zalety leasingu, nie dostrzegając wad lub odwrotnie.

Problematyka leasingu doczekała się na świecie bogatej literatury, licznych opracowań naukowych w ostatnim ćwierćwieczu. W Polsce piśmiennictwo na temat leasingu pozostaje wciąż ubogie. Prezentowane w literaturze tematu poglądy na temat natury leasingu skupiają się najczęściej na prawnych aspektach jego wykorzystania, pomijając inne, równie ważne przyczyny sięgania po leasing przez potencjalnych inwestorów. Niniejsza publikacja ma za zadanie zaprezentować wpływ różnych czynników: prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych na efektywność tej formy finansowania. Ich analiza, także w przekroju czasowym, pozwoli na zidentyfikowanie czynników otoczenia, które sprzyjały rozwojowi leasingu, powodowały i powodują, że jest on wybierany oraz takich, które hamują rozwój zjawiska. Oczywiście analizowane czynniki nie są jedynymi, kształtującymi oblicze polskiego leasingu, z pewnością jednak mają one najbardziej znaczący wpływ na jego zarówno dotychczasowy, jak i przyszły rozwój.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty leasingu jako formy finansowania przedsiębiorstwa. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to istota leasingu: pojęcie leasingu, rodzaje leasingu, podmiot leasingu, zalety i wady leasingu.

Rozdział drugi to umowa leasingu: uczestnicy transakcji, elementy umowy, przedmiot leasingu, prawa i obowiązki stron umowy leasingu.

Rozdział trzeci to aspekty ekonomiczne leasingu i rozwój rynku leasingowego w Polsce: aspekty prawno-ekonomiczne leasingu w Polsce, rozwój rynku leasingowego w Polsce, wykorzystanie leasingu przez przedsiębiorstwa (na wybranym przykładzie, przykładach).

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne przedsiębiorstw.