Leasing jako obce źródło finansowania zakupu środków trwałych

Wstęp 2
Rozdział I. Formy finansowania rozwoju przedsiębiorstw 3
1.1. Źródła finansowania przedsiębiorstw 3
1.2. Podstawowe źródła kapitałów obcych 8
1.3. Geneza leasingu 14
Rozdział II. Ogólna charakterystyka leasingu 20
2.1. Geneza leasingu 20
2.2. Leasing i jego historia w Polsce 25
2.3. Podstawy prawne leasingu 29
2.4. Formy leasingu (operacyjny, finansowy, itd.) 37
2.5. Ekonomiczne przesłanki zastosowania leasingu 46
Rozdział III. Metody finansowania działalności gospodarczej 49
3.1. Krótkoterminowe źródła finansowania 49
3.1.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 52
3.1.2. Wykorzystanie weksli 57
3.1.3. Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych 58
3.1.4. Factoring 61
3.2. Długoterminowe źródła finansowania 63
3.2.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki 64
3.2.2. Emisja obligacji 68
3.2.3. Leasing 71
Zakończenie 74
Bibliografia 75
Spis tabel 78