Leasing jako nowoczesna forma finansowania inwestycji

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 4
1.1. Istota inwestycji i systematyka inwestycji 4
1.2. Źródła zewnętrzne i wewnętrzne 9
1.3. Finansowanie wewnętrzne 10
1.4. Finansowanie zewnętrzne 15
1.4.1. Pożyczka 18
1.4.2. Kredyty bankowe 19
1.4.3. Papiery dłużne 20
1.4.4. Venture capital 23

ROZDZIAŁ II. GENEZA I ROZWÓJ LEASINGU 26
2.1. Pierwsze transakcje leasingowe na świecie 26
2.2. Rozwój leasingu w Anglii 27
2.3. Rozwój leasingu w Stanach Zjednoczonych 31
2.4. Pierwsze transakcje leasingowe w Polsce 39

ROZDZIAŁ III. LEASING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 44
3.1. Istota leasingu 44
3.2. Rodzaje leasingu 45
3.3. Podstawa prawna funkcjonowania leasingu 51
3.4. Umowa leasingu 53
3.5. Uczestnicy transakcji leasingowej 58
ZAKOŃCZENIE 64

BIBLIOGRAFIA 66
SPIS RYSUNKÓW 70
ZAŁĄCZNIKI 71