Leasing jako forma kredytowania przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział 1. Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej 4
1.1. Źródła finansowania działalności gospodarczej 4
1.2. Pojęcie i przedmiot leasingu 14
1.3. Rodzaje leasingu 21
1.3.1. Leasing bezpośredni i pośredni 21
1.3.2. Leasing operacyjny i finansowy 22

Rozdział 2. Leasing w rachunkowości leasingobiorcy 24
2.1. Warunki umów leasingowych 24
2.1.1. Istota umowy leasingowej 24
2.1.2. Charakterystyka przedmiotu umowy leasingowej 27
2.1.3. Prawa i obowiązki stron umowy leasingowej 31
2.2. Księgowe ujęcie umów leasingu operacyjnego 34
2.2.1. Leasing operacyjny w sprawozdaniach finansowych leasingobiorcy 35
2.2.2. Leasing operacyjny w sprawozdaniach finansowych leasingodawców 36
2.3. Księgowe ujęcie umów leasingu finansowego 38
2.3.1. Leasing finansowy w sprawozdaniach finansowych leasingobiorcy 38
2.3.2. Leasing finansowy w sprawozdaniach finansowych leasingodawcy 40

Rozdział 3. Leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji 43
3.1. Koszt inwestycji finansowanej w formie leasingu 43
3.2. Porównanie leasingu z kredytem bankowym 56
3.3. Zalety i wady leasingu 63

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków i tabel 71
Załącznik 72