Leasing jako alternatywna forma finansowania inwestycji

Wstęp 3

Rozdział I. Leasing w świetle polskiego prawa 5
1.1. Geneza i rozwój leasingu w Polsce i na świecie 5
1.2. Rozbieżności w definicji leasingu w polskim prawie 11
1.3. Rodzaje leasingu 18
1.3.1. Leasing pośredni 18
1.3.2. Leasing bezpośredni 19
1.3.3. Leasing operacyjny 19
1.3.4. Leasing finansowy 20
1.3.5. Leasing zwrotny 20
1.4. Podmioty leasingu 21
1.4.1. Leasingodawca 21
1.4.2. Leasingobiorca 22
1.4.3. Poręczyciel 22
1.4.4. Towarzystwo ubezpieczeniowe 22
1.4.5. Podmiot przerabiający samochód 24
1.5. Przedmioty leasingu 28
1.6. Podsumowanie rozdziału 29

Rozdział II. Leasing wobec konkurencyjnych form finansowania inwestycji 31
2.1. Porównanie leasingu z kredytem bankowym 31
2.2. Porównanie leasingu z umową najmu/dzierżawy 34
2.3. Leasing a pożyczka 36
2.4. Leasing a kwestia sprzedaży 38
2.5. Leasing samochodowy 40
2.6. Podsumowanie rozdziału 44

Rozdział III. Leasing w praktyce, czyli jego przewaga nad kredytem 46
3.1. Założenia do badań własnych 46
3.2. Metodologia badań własnych 48
3.4. Porównanie leasingu z kredytem 50
3.5. Wnioski z przeprowadzonych badań 51
3.6. Zalety i wady leasingu 53
3.7. Podsumowanie rozdziału 55

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel 62

Wstęp

Leasing to zjawisko postrzegane w aspekcie ekonomiczno – prawno – organizacyjnym, funkcjonujące na szeroką skalę w gospodarce rynkowej, jako jeden z instrumentów finansowania inwestycji oraz w węższym zakresie w podmiotach gospodarczych, gdzie służy on przede wszystkim pozyskaniu składników majątku dla celów bieżącej działalności. Leasing można umiejscowić jako usługę na rynku kapitałowym, gdzie finansowane są inwestycje przedsiębiorstw. W państwach wysoko rozwiniętych stanowi on powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego od ponad ćwierćwiecza. Od kilku lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również w Polsce.

Z leasingiem wiązało się w ostatnich latach wiele nieporozumień, głównie z uwagi na brak regulacji prawnej leasingu przez ponad dziesięć lat jego egzystencji na polskim rynku. Konflikty leasingobiorców z urzędami skarbowymi oraz przykre konsekwencje kwestionowania poprawności kontraktów zniechęcały wielu potencjalnych klientów do korzystania z leasingu. Ponadto mimo szumu wokół leasingu wiele osób nie do końca rozumie na czym polega ta forma finansowania działalności gospodarczej. Wśród inwestorów krążą czasami różne mity na jego temat, jego opłacalności i zagrożeń z nim związanych, które nie mają odbicia w rzeczywistości. Opinie o leasingu mają często charakter skrajny, tj. przecenia się zalety leasingu, nie dostrzegając wad lub odwrotnie.

Problematyka leasingu doczekała się na świecie bogatej literatury, licznych opracowań naukowych w ostatnim ćwierćwieczu. W Polsce piśmiennictwo na temat leasingu pozostaje wciąż ubogie. Prezentowane w literaturze tematu poglądy na temat natury leasingu skupiają się najczęściej na prawnych aspektach jego wykorzystania, pomijając inne, równie ważne przyczyny sięgania po leasing przez potencjalnych inwestorów.

W niniejszej pracy przedstawiono istotę leasingu jako alternatywnej formy finansowania inwestycji. W pracy postawiono tezę, że dla przedsiębiorstwa finansowanie inwestycji w formie leasingu jest bardziej opłacalne, a niżeli w formie kredytu.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały ukazują rozważania teoretyczne, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano leasing w świetle polskiego prawa. Na wstępie przedstawiono genezę i rozwój leasingu w Polsce i na świecie oraz omówiono rozbieżność definicji leasingu w polskim prawie. Następnie omówiono poszczególne rodzaje leasingu, w tym zdefiniowano leasing pośredni, bezpośredni, operacyjny, finansowy oraz zwrotny. W rozdziale pierwszym przedstawiono także podmioty leasingu z uwzględnieniem leasingodawcy, leasingobiorcy, poręczyciela, towarzystwa ubezpieczeniowego oraz podmiotu przerabiającego samochód. W ostatniej części rozdziału pierwszego przedstawiono przedmioty leasingu.

W rozdziale drugim poruszono problematykę leasingu wobec konkurencyjnych form finansowania inwestycji. W rozdziale tym porównano leasing z kredytem bankowym, leasing z najmem i dzierżawą oraz leasing z pożyczką. Ponadto w rozdziale tym omówiono leasing a kwestie sprzedaży oraz leasing samochodowy.

W rozdziale trzecim przedstawiono leasing w praktyce, czyli jego przewagę nad kredytem. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia założeń do badań własnych. Następnie przedstawiono metodologię badań własnych. W dalszej części rozdziału dokonano porównania leasingu z kredytem oraz przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań. Pod koniec rozdziału trzeciego wskazano podstawowe zalety i wady wynikające z finansowania inwestycji za pomocą leasingu oraz korzyści stosowania leasingu dla pozyskania środków trwałych jako alternatywy ich zakupu na kredyt.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się na o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne.