Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa na przykładzie Exbud S.A.

Wstęp 2
Rozdział 1. Metody analizy strategicznej. 5
1.1. Pojęcie strategii. 5
1.2. Strategia jako etap zarządzania strategicznego 9
1.3. Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa 14
Rozdział 2. Wybrane metody analizy strategicznej stosowane w procesie formułowania strategii. 18
2.1. Pojęcie, klasyfikacja, zakres analizy strategicznej. 18
2.2. Analiza mocnych i słabych stron. 22
2.3. Analiza kluczowych czynników sukcesu. 24
Rozdział 3. Analiza strategiczna wewnętrzna przedsiębiorstwa Exbud S.A 28
2.1. Ogólna charakterystyka firmy. 28
2.2. Analiza wewnętrzna metodą czynnikową. 28
2.3. Analiza wskaźnikowa. 33
2.4. Analiza SWOT. 34
Rozdział 4. Analiza strategiczna zewnętrzna. 38
4.1. Analiza Otoczenia Makro za pomocą metody PEST. 38
4.1.1. Czynniki polityczne i prawne. 38
4.1.2. Czynniki ekonomiczne. 41
4.1.3. Czynniki społeczne. 44
4.1.4. Czynniki techniczne. 47
4.2. Analiza otoczenia mikro metodą 5 sił Portera 49
4.2.1. Zagrożenie ze strony nowych, wschodzących do przemysłu firm. 49
4.2.2. Siła przetargowa dostawców. 50
4.2.3. Siła przetargowa odbiorców. 52
4.2.4. Zagrożenie ze strony substytutów. 52
4.2.5. Rywalizacja między konkurentami. 53
4.2.6. Inna działalność. 55
Rozdział 6. Wybór korzystnej strategii dokonany z wykorzystaniem dziewięciopolowej macierzy  McKinsley’a. 58
Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis rysunków 73