Kształtowanie się lokalnego rynku pracy np. powiatu ostródzkiego

Wstęp
I. Rynek pracy
1.1.    Pojęcie zatrudnienia i jego uwarunkowania
1.2.    Gospodarowanie zasobami siły roboczej
1.3.    Modele alokacji siły roboczej
1.3.1.    Model doskonałego rynku pracy
1.3.2.    Model niedoskonałego rynku pracy
II. Teoria bezrobocia
2.1. Teoretyczne podstawy różnych form bezrobocia
2.2. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia
2.3. Metody przeciwdziałania bezrobociu
2.4. Instytucje ograniczające bezrobocie
2.5. Rynek pracy w Polsce
III. Charakterystyka powiatu ostródzkiego
3.1. Uwarunkowania i sytuacja demograficzna
3.2. Wielkość i struktura bezrobocia
3.3. Zmiany w poziomie zatrudnienia
3.3.1.Bezrobotni według cech demograficznych
IV. Aktywne działania ograniczające bezrobocie
4.1. Prace interwencyjne i roboty publiczne
4.2. Staże absolwenckie
4.3. Praca na umowę absolwencką
4.4. Programy specjalne
4.5. Pożyczki z Funduszu Pracy
4.6. Szkolenia zawodowe
Zakończenie
Bibliografia