Kształtowanie kadry menadżerskiej w korporacji międzynarodowej

Wstęp 2

Rozdział 1. Klasyczne i współczesne koncepcje organizacji 4
1.1. Koncepcje organizacji (definicje, metafory) 4
1.2. Zmiany w definiowaniu otoczenia organizacji 11
1.3. Klasyczne parametry diagnozowania organizacji 16
1.3.1. Centralizacja 16
1.3.2. Hierarchizacja 16
1.3.3. Formalizacja 18
1.3.4. Specjalizacja 20
1.4. Współczesne koncepcje organizacji 21
1.4.1. Organizacje uczące się 21
1.4.2. Organizacje sieciowe 22
1.4.3. Organizacje wirtualne 22
1.4.4. Organizacje fraktalne 23
1.4.5. Organizacje hipertekstowe 24
1.5. Znaczenie technologii informatycznej w organizacji 24

Rozdział 2. Rola menedżera we współczesnej organizacji 27
2.1. Funkcje pracy menedżera 27
2.2. Kompetencje menedżera 30
2.3. Zarządzanie i przywództwo 37
2.4. Pozyskiwanie i rozwijanie kadry menedżerskiej w firmie 40
2.5. Rozwijanie i motywowanie menedżerów 44

Rozdział 3. Metodologiczne aspekty badań własnych 49
3.1. Cel oraz przedmiotowy i podmiotowy zakres badań 49
3.2. Metody prowadzenia badań 52
3.3. Zakres działalności oraz strategia działania badanej korporacji 53
3.4. Poziom i struktura zatrudniania 59

Rozdział 4. Analiza ról kierowniczych w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris SA w perspektywie strategicznych celów organizacji 67
4.1. Identyfikacja struktury organizacyjnej i organizacji pracy 67
4.2. Charakterystyka ról kierowniczych w badanej organizacji 72
4.3. Rozwijanie kompetencji organizacyjnych 74
4.4. Cele, środki oraz efekty motywowania menedżerów 77
4.5. Proponowane kierunki zmian w zakresie kształtowania kadry menedżerskiej 81

Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis wykresów 89
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
ANEKS 92

Wstęp

Większość polskich szkoleń koncentruje się głównie na doskonaleniu zawodowym, a jeśli organizuje się szkolenia ogól¬ne, to dotyczą one takich zagadnień jak komunikacja, rozwiązywanie problemów, sposób autoprezentacji, zarządzanie czasem czy umiejętność negocjacji. Kryje się za tym domniemanie, że sukces przedsiębiorstwa gwarantują kompetencje zawodowe oraz umiejętności i techniki zachowania pracowników zajmujących kluczowe stanowiska. Jedna osoba może nauczyć drugą kierowania, że jest to tylko kwestia czasu. Doprowadza to niektórych do przekonania, że ukończenie szkoły biznesu czy udział w seminarium zapewni umiejętność skutecznego prowadzenia innych do sukcesu.

Warto w tym miejscu podkreślić znaczenie kształtowania kadry menedżerskiej w korporacji międzynarodowej, gdyż stanowią oni mechanizm napędowy funkcjonowania firmy.
Kierowanie jest sztuką, która rozwija się i wznosi na coraz wyższe poziomy mistrzostwa. Jest bardziej funkcją charakteru niż umiejętnością, choć oba te czynniki są istotne. Sztuka ta podlega wpływom z zewnątrz, dostosowuje się do realiów, ale przede wszystkim zależy od tego, co znajduje się we wnętrzu osoby, która ją uprawia – jest ekspresją jej charakteru. Stąd sztuki kierowania nie można się nauczyć na seminarium. Liderem nie można stać się też w ciągu jednej nocy po nominacji na kierownicze stanowisko. Są liderzy posiadający cechy charakteru wystarczające, by pociągnąć za sobą innych, ich umiejętności jednak stale się rozwijają podczas ciągłego podejmowania decyzji, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Tym, o co trzeba zadbać w procesie kształtowania liderów, jest zatem przede wszystkim charakter, a potem – rzeczywiście – pewne konkretne umiejętności. Widać tu od razu braki w szkoleniach kadry kierowniczej, które opierają się na doskonaleniu osobowości, czyli manifestowanego, zmiennego zachowania, objawianego często na użytek innych. Charakter, w przeciwieństwie do osobowości, jest zespołem zachowań i odczuć trwalszych, takich, które ujawniają się także wtedy, gdy nikt nas nie widzi i nigdy się nie dowie o naszym zachowaniu. Osobowość, charakter i umiejętności tworzą się na gruncie świadomości. To ona jest podstawą, na której wyrastają dwa ramiona trójkąta będącego nie tylko zawodową ekspresją danego człowieka; decyduje ona także o naszej zdolności kierowania. Świadomość jest umysłową reprezentacją istniejącej rzeczywistości, zbiorem wyobrażeń i przekonań o wszystkim, co w niej zachodzi, sposobem pojmowania człowieka i jego roli we wszechświecie. Wyrastają z niej nasze przekonania, postawy i pragnienia. Jest źródłem naszej autentycznej wiedzy o świecie, ostateczną przyczyną postaw i działania.

Można zdobyć pewne umiejętności bez dotykania świadomości, ale nabywanie nowych cech charakteru bez jej zmiany jest potężnym wyzwaniem. Nawet jeśli zakończy się sukcesem, pochłonie znacznie więcej wysiłku i będzie mniej trwałe niż zmiana charakteru i opanowanie umiejętności, będące wynikiem nowych danych wprowadzonych do świadomości. To zatem, co potrzebne jest liderowi, to właściwa świadomość siebie i świata. Dlatego głównie o tym traktuje ta praca. Podaje także kilka technik i sposobów działania, ale przede wszystkim tworzy nową świadomość, która stanie się podstawą do kształtowania siebie i innych.

Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnienia jakim jest kształtowanie kadry menadżerskiej w korporacji międzynarodowej.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisane są klasyczne i współczesne koncepcje organizacji, a więc: koncepcje organizacji (definicje, metafory), zmiany w definiowaniu otoczenia organizacji, klasyczne parametry diagnozowania organizacji, centralizacja, hierarchizacja, formalizacja, specjalizacja, współczesne koncepcje organizacji, organizacje uczące się, organizacje sieciowe, organizacje wirtualne, organizacje fraktalne, organizacje hipertekstowe oraz znaczenie technologii informatycznej w organizacji.

W drugim rozdziale przedstawiona jest rola menedżera we współczesnej organizacji, a więc: funkcje pracy menedżera, kompetencje menedżera, zarządzanie i przywództwo, pozyskiwanie i rozwijanie kadry menedżerskiej w firmie oraz rozwijanie i motywowanie menedżerów.

W trzecim rozdziale zaprezentowane są metodologiczne aspekty badań własnych, a więc: cel oraz przedmiotowy i podmiotowy zakres badań, metody prowadzenia badań, zakres działalności oraz strategia działania badanej korporacji oraz poziom i struktura zatrudniania.

W czwartym rozdziale dokonana jest analiza ról kierowniczych w badanej firmie w perspektywie strategicznych celów organizacji, a więc: identyfikacja struktury organizacyjnej i organizacji pracy, charakterystyka ról kierowniczych w badanej organizacji, rozwijanie kompetencji organizacyjnych, cele, środki oraz efekty motywowania menedżerów oraz proponowane kierunki zmian w zakresie kształtowania kadry menedżerskiej.