Kredyty konsumpcyjne w działalności Powszechnej Kasy Oszczędności BP

Wstęp 2
ROZDZIAŁ I. OGÓLNE WIADOMOŚCI NA TEMAT KREDYTÓW. 4
1. Definicja kredytu. 4
2. Rodzaje kredytow. 8
3. Zasady udzielania kredytu. 15
4. Cechy umowy kredytowej. 23
Rozdział II. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK PAŃSTWOWY – POWSTANIE I ROZWÓJ. 26
1. Rys historyczny. 26
2. Struktura organizacyjna PKO BP. 36
3. Działalność kredytowa banków PKO BP. 46
Rozdział III. KREDYTY KONSUMPCYJNE DLA OSÓB FIZYCZNYCH UDZIELANE PRZEZ PKO BP 48
Rozdział IV. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI PKO BP W ZAKRESIE KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH 61
1. Dynamika przyrostu zadłużenia z tytułu kredytów konsumpcyjnych w PKO BP w latach 1998-2000. 61
2. Kształtowanie się wysokości stóp procentowych od kredytów dla osób fizycznych. 68
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel 80
Spis wykresów 81
Spis schematów 82
Załącznik nr 1. Wzór zawiadomienia o spłacie zadłużenia 83
Załącznik nr 2. Wzór umowy o pożyczkę lombardową 84