Kredyty i ryzyko kredytowe w działalności banku

Wstęp 1
Rozdział 1. Kredyty bankowe – podstawowe pojęcia i definicje. 3
1.1. Rodzaje kredytów. 6
1.2. Ryzyko kredytowe. 13
Rozdział 2. Warunki finansowania przedsiębiorstw przez kredytowanie. 24
2.1. Szacowanie zdolności kredytowej. 25
2.2. Zabezpieczenia kredytów bankowych. 39
2.2.1. Poręczenie według prawa cywilnego. 39
2.2.2. Poręczenie wekslowe (awal). 40
2.2.3. Gwarancja. 41
2.2.4. Przelew (cesja) wierzytelności. 42
2.2.5. Zastaw na majątku ruchomym na zasadach ogólnych lub bankowy. 43
2.2.6. Hipoteka: zwykła lub kaucyjna. 44
Rozdział 3. Dokumenty i czynności związane z uzyskaniem kredytu bankowego 47
3.1. Wniosek kredytowy 47
3.2. Analiza zdolności kredytowej 49
3.3. Analiza wypłacalności 50
3.4. Ustalenie okresu spłaty kredytu 54
Rozdział 4. Instytucjonalne formy zabezpieczeń przed ryzykiem kredytowym. 57
Rozdział 5. Monitoring kredytowy. 65
Zakończenie 76
Bibliografia 78