Kredyty dewizowe

Wstęp 2
Rozdział I. Kredyty dewizowe 5
1.1. Tendencje zmian w polityce kredytowej w ujęciu historycznym 5
1.2. Pojęcie kredytu bankowego 9
1.3. Rodzaje kredytów 12
1.4. Wniosek o udzielenie kredytu dewizowego i jego elementy 25
Rozdział II. Kategorie ryzyka bankowego – próba klasyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego 28
2.1. Ryzyko kredytowe i inne rodzaje ryzyka bankowego 30
2.2. Metody i instrumenty ograniczania ryzyka bankowego 35
2.3. Zdolność kredytowa 38
Rozdział III. Zasady i tryb udzielania kredytów dewizowych na przykładzie Banku BPH S.A. 44
3.1. Ocena sytuacji ekonomiczno- finansowej kredytobiorcy 45
3.2. Analiza progu rentowności 48
3.3. Logistyka jako metoda oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 49
3.4. System informatyczny jako sposób zwiększania zdolności kredytowej firmy 50
3.5. Ocena regulowania należności 51
3.6. Ocena ogólna 56
Rozdział IV. Prawne zabezpieczenia kredytów bankowych 59
4.1. Zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym 59
4.2. Zabezpieczenia przewidziane prawem wekslowym 68
Rozdział V. Analiza udzielonych kredytów dewizowych BPH S.A. 72
5.1. Udział BPH na krajowym rynku kredytów dewizowych 72
5.2. Analiza trendów na krajowym rynku kredytów dewizowych 74
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 85