Kredytowanie działalności gospodarczej

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka polskiego systemu bankowego 4
1.1. Historia bankowości polskiej 4
Rozdział 2. Rodzaje kredytów bankowych udzielanych podmiotom gospodarczym 22
2.1. Obecny kształt polskiego systemu bankowego 22
2.2. Systematyka kredytów ze względu na kryteria czasowości, podmiotowości i waluty 34
2.2.1. Kryterium czasowe 34
2.2.2. Kryterium podmiotowe 36
2.2.3. Waluta kredytu 46
Rozdział 3. Źródła finansowania działalności gospodarczej 51
3.1. Kredyt a pożyczka 51
3.2. Instytucje udzielające kredyty – substytuty 58
3.2.1. Fundusze otwarte 60
3.2.2. Kredyty zagraniczne 70
Rozdział 4. Wniosek kredytowy 74
4.1. Prawny charakter wniosku 74
4.2. Podstawowe elementy wniosku kredytowego oraz wymagane dokumenty 77
4.3. Ocena wniosku kredytowego 81
4.3.1. Ocena formalna wniosku 84
4.3.2. Ocena merytoryczna wniosku kredytowego 84
4.3.3. Ocena jakościowa wniosku kredytowego 85
Rozdział 5. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 86
5.1. Analiza finansowa 86
5.1.1. Bilans 89
5.1.2. Rachunek zysków i strat 90
5.1.3. Sprawozdanie z przepływów finansowych 91
5.2. Analiza wskaźnikowa 91
5.3. Podsumowanie analizy kredytowej 102
Zakończenie 106
Bibliografia 107
Spis tabel i rysunków 111