Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Koszty i ich rachunek w systemie rachunkowości 4
1. Istota, zadania i funkcje współczesnej rachunkowości 4
2. Koszty jako kategoria ekonomiczna 10
3. Klasyfikacja kosztów 13
4. Pojęcie, zadania i rodzaje rachunku kosztów 18

ROZDZIAŁ II. Wpływ wykorzystania zdolności produkcyjnych na koszty działalności operacyjnej jednostki gospodarczej 24
1. Pojęcie zdolności produkcyjnej oraz problemy jej wykorzystania 24
2. Związek klasyfikacji kosztów z wykorzystaniem zdolności produkcyjnych 30
3. Pojęcie i ustalanie kosztu wytwarzania w warunkach niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych 37

ROZDZIAŁ III. Warunki ustalania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 42
1. Problemy określania zdolności produkcyjnych 42
2. Kryteria w zakresie dokumentacji operacyjnej wykorzystania zdolności produkcyjnych 46
3. Ustalanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych 52

Rozdział IV. Ustalanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w jednostce Stalprodukt S.A. 61
1. Ogólna charakterystyka podmiotu 61
2. Przebieg procesu produkcyjnego 65
3. Zdolności produkcyjne na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego 69
4. Pomiar i dokumentacja wykorzystania zdolności produkcyjnych 70
5. Pomiar kosztów niewykorzystanych zdolności oraz ich ujęcie w księgach rachunkowych 72
6. Wpływ kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na wynik finansowy badanego podmiotu 78

ZAKOŃCZENIE 81
BIBLIOGRAFIA 84
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 87