Korzyści płynące z porozumień bankowo–ubezpieczeniowych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. PRODUKT BANKOWY A PRODUKT UBEZPIECZENIOWY 5
1.1. Istota i pojęcie ubezpieczeń 5
1.2. Rodzaje i klasyfikacja ubezpieczeń 9
1.3. Funkcje i rola usług bankowych w systemie usług finansowych 18

ROZDZIAŁ II. PRAWNE REGULACJE TWORZENIA GRUP BANKOWO-UBEZPIECZENIOWYCH 24
2.1. Wybrane regulacje prawne dotyczące funkcjonowania grup bankowo-ubezpieczeniowych 24
2.2. Nadzór bankowy 28
2.3. Nadzór ubezpieczeniowy 36
2.4. Uwarunkowania współpracy banków i towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce 39

ROZDZIAŁ III. EKONOMICZNO – ORGANIZACYJNE POWIĄZANIA SEKTORA BANKOWEGO Z SEKTOREM UBEZPIECZENIOWYM 44
3.1. Definicja grupy bankowo-ubezpieczeniowej – bancassurance 44
3.2. Bancassurance jako forma koncentracji kapitału – cele powstania i przesłanki grup bankowo-ubezpieczeniowych w Polsce 49
3.3. Zaangażowanie kapitałowe i inwestycyjne banków w sektor ubezpieczeń 55

ROZDZIAŁ IV. CHARAKTERYSTYKA RYNKU UBEZPIECZEŃ W POLSCE JAKO SEGMENTU RYNKU FINANSOWEGO 63
4.1. Istota rynku ubezpieczeniowego 63
4.2. Podmioty rynku ubezpieczeniowego 65
4.3. Zasady funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych 67
4.4. Rynek ubezpieczeniowy i jego położenie w ramach rynku finansowego 71
4.5. Możliwości i zagrożenia rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce 74
4.6. Prognozy dla rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego 75
ROZDZIAŁ V. EFEKTY I KORZYŚCI WSPÓŁPRACY BANKOWO UBEZPIECZENIOWEJ 80
5.1. Standaryzacja produktów 80
5.2. Automatyzacja i komputeryzacja usługi 84
5.3. Kompleksowość 93

ZAKOŃCZENIE 98

BIBLIOGRAFIA 99