Korupcja w różnych środowiskach społecznych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE KORUPCJI 4
1.1. Zachowania korupcyjne 4
1.2. Korupcja jako przedmiot przepisów karnych 8
1.3. Zagrożenia korupcyjne ze strony zorganizowanych struktur przestępczych 15
1.4. Pozakarne przeciwdziałanie zorganizowanej korupcji 21

ROZDZIAŁ II. ZASIĘG KORUPCJI W POLSCE 24
2.1. Przyczyny korupcji 24
2.2. Korupcja w Polsce na tle światowym 26
2.3. Stan sądownictwa polskiego a zagrożenie korupcją 32
2.4. Korupcja w polskiej służbie zdrowia 39
2.5. Korupcja w administracji publicznej 40

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 45
3.1. Przedmiot i cel badań 45
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 46
3.3. Metody i techniki badań 48
3.4. Teren i organizacja badań 51
3.5. Charakterystyka grupy badawczej 55

ROZDZIAŁ IV. KORUPCJA W ŚRODOWISKACH SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 57
4.1. Analiza i interpretacja wyników badań 57
4.2. Wnioski 62
ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 76
ZAŁĄCZNIK 77