Konsolidacja sprawozdań finansowych na podstawie Grupy X S.A.

Wstęp 2
Rozdział I. Aspekty prawne konsolidacyjnych sprawozdań finansowych 4
1. Regulacje Międzynarodowego Komitetu Standardów Rachunkowości a odniesienie do regulacji polskich 4
2. Cel konsolidacji sprawozdań 12
3. Rodzaje metod konsolidacji 14
3.1. Metoda pełna 16
3.2. Metoda proporcjonalna 17
3.3. Metoda praw własności 18
4. Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych 19
Rozdział II. Charakterystyka Grupy X S.A. 24
1. Historia powstania Grupy 24
2. Oferta grupy 26
Rozdział III. Konsolidacja sprawozdań finansowych na przykładzie Grupy X S.A. 31
1. Wyniki finansowe grupy 31
2. Informacja o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych grupy 34
3. Konsolidacja sprawozdawczości finansowej  37
Zakończenie 46
Bibliografia 47
Spis tabel i rysunków 49