Konflikty w pracy

praca podyplomowa, 25 stron

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA KONFLIKTU W LITERATURZE 4
1.1. Ogólna charakterystyka konfliktu w organizacji 4
1.1.1. Pojęcie konfliktu 4
1.1.2. Źródła konfliktów w organizacji 4
1.1.3. Rodzaje konfliktów w organizacji 6
1.1.4. Postawy wobec konfliktów 6
1.1.5. Dynamika i fazy konfliktów 7
1.2. Style reagowania na konflikt w organizacji 9
1.3. Kierowanie konfliktem w organizacji 12
1.3.1. Style kierowania konfliktem w organizacji 12
1.3.2. Tradycyjne metody rozwiązywania konfliktów 13
1.3.3. Nowoczesne metody kierowania konfliktem w organizacji 16

ROZDZIAŁ II. PRZYCZYNY I SKUTKI KONFLIKTÓW W PRACY- ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH 18
2.1. Teren badań 18
2.2. Cel badań i hipoteza badawcza 18
2.3. Metoda badań 18
2.4. Problemy badawcze 18
2.5. Badana grupa 19
2.6. Organizacja i przebieg badań 19
2.7. Analiza wyników badań i wnioski 19

ZAKOŃCZENIE 23
BIBLIOGRAFIA 24
SPIS RYSUNKÓW I WYKRESÓW 25
ANEKS 26

WSTĘP

Konfliktem nazywa się proces, w którym jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów (zaspokojenia potrzeb, realizacji interesów), przez wyeliminowanie, podporządkowanie sobie lub zniszczenie jednostki lub grupy dążącej do celów podobnych lub identycznych. Konfliktem są wszelkie przejawy zmagań czy walki między ludźmi, których celem jest nie tylko zdobycie (względnie utrzymanie) posiadania środków produkcji, ale także pozyskanie, neutralizacja, a nawet eliminacja rzeczywistego lub domniemanego przeciwnika. Konflikt w organizacji oznacza spór dwóch lub więcej członków albo grup wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo pracami lub zajmowanie odmiennej pozycji, różnych celów, wartości lub postrzeżeń. Członkowie czy działy organizacji w trakcie sporu dążą do tego, by ich sprawa lub punkt widzenia przeważyły nad sprawą lub punktem widzenia innych.

Celem pracy jest przestawienie zagadnienia konfliktów w pracy i metod ich likwidowania. Praca składa się z dwóch rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zaprezentowana jest ogólna charakterystyka konfliktu w organizacji, a więc: pojęcie konfliktu, źródła konfliktów w organizacji, rodzaje konfliktów w organizacji, postawy wobec konfliktów, konflikt interpersonalny a międzygrupowy, dynamika i fazy konfliktów oraz style reagowania na konflikt w organizacji, jak również i kierowanie konfliktem w organizacji, a więc: style kierowania konfliktem w organizacji, tradycyjne metody rozwiązywania konfliktów oraz nowoczesne metody kierowania konfliktem w organizacji.

W drugim rozdziale dokonana jest analiza badań własnych w zakresie przyczyn i skutków konfliktów w pracy. Rozdział zawiera również opis terenu badań, cel badań i hipotezę badawczą, metodę badań, problemy badawcze, opis badanej grupy, organizację i przebieg badań.