Koncepcja strategii marketingowej podmiotu sektora medycznego

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Strategie marketingowe i ich specyfika na rynku usług 4
1.1. Istota strategii marketingowych 4
1.2. Strategie rozwoju w przedsiębiorstwach 7
1.3. Rodzaje strategii marketingowych 13
1.3.1. Strategia produktowo-rynkowa 13
1.3.2. Strategia w układzie cena-jakość 18
1.3.3. Wybrane strategie funkcjonalne 20
1.4. Cechy usług i tworzenie strategii marketingowych w tym sektorze 24

ROZDZIAŁ II. Charakterystyka rynku usług zdrowotnych i specyfika działań marketingowych 29
2.1. Zasady funkcjonowania sektora medycznego w Polsce i jego zmiany 29
2.2. Podmioty państwowe i prywatne na rynku medycznym w Polsce 37
2.3. Ramowa oferta usługowa na rynku medycznym w Polsce 41
2.4. Specyfika marketingu w sferze usług medycznych 44
2.5. Możliwości i ograniczenia implantacji strategii marketingowych w instytucjach ochrony zdrowia 52

ROZDZIAŁ III. Charakterystyka Szpitala Klinicznego S.P.S.K nr 7 i działań
marketingowych 56
3.1. Geneza i struktura wybranej placówki służby zdrowia 56
3.2. Misja i cele Szpitala Klinicznego 62
3.3. Znaczenie marketingu w strukturze działań badanego podmiotu 65
3.4. Diagnostyka działań marketingowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 w Katowicach 69

ROZDZIAŁ IV. Koncepcja strategii marketingowej Szpitala Klinicznego na podstawie analizy otoczenia 72
4.1. Analiza czynników otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego 72
4.2. Ocena otoczenia konkurencyjnego na podstawie analizy „5 sił” M.E. Portera 76
4.3. Analiza potencjału strategicznego – SWOT/TOWS 77
4.4. Wybór strategii marketingowej oraz możliwości i ograniczenia w jej stosowaniu – próba optymalizacji 82

ZAKOŃCZENIE 86
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS TABEL 90
SPIS RYSUNKOW 91