Kierunki edukacji przedszkolnej

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota i rola edukacji przedszkolnej 4
1.1 Cele i zadania edukacji przedszkolnej. 4
1.2 Wychowanie przedszkolne we współczesnym świecie 15
Rozdział 2. Współczesne tendencje edukacji przedszkolnej w Polsce 28
2.1 Powszechność wychowania przedszkolnego 28
2.2 Kompensacyjne i stymulacyjne programy wychowania przedszkolnego 37
2.3 Elementarna nauka czytania i pisania w przedszkolu 41
2.4 Wiek dzieci w grupach przedszkolnych 47
2.5 Przedszkole wobec dzieci niepełnosprawnych 49
Rozdział 3. Współdziałanie przedszkolne z rodziną dziecka 57
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis rysunków 73